Paragraf

Høring; Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Gildeskål kommune

I juni 2016 vedtok Stortinget endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgntjenester, kriterier og ventelister.

Pasient eller bruker som oppfyller kriterier for tildeling av langtidsopphold eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd, har rett til vedtak om dette, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e, første ledd. Rettigheten er knyttet til helse- og omsorgsfaglig vurdering av hvilke tilbud som kan sikre pasient eller bruker nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2-a innebærer en plikt til at kommunene utarbeider en forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgntjenester. Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene er oppfylt, og føre ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig.

Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som ville være best tjent med et slikt opphold, men hvor det er forsvarlig at vedkommende bor hjemme i påvente av et opphold, og hvordan kommunen skal følge opp i ventetiden (Jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 a).

Hensikten med forskriften er å bidra til forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen. Formålet til regjeringen er:

  • vesentlig styrke rettighetene til omsorgstrengende i praksis

  • forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har

  • tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om rett omsorgsnivå som ikke er knyttet til kommunens kapasitet der og da

  • gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling og ventelister, legge et sterkere press på kommunene

 

1.1 Gildeskål kommunens vurderinger

Endringene i lovverket omhandler tildeling av langtidsopphold i sykehjem og bolig særskilt tilrettelagt for heldøgntjenester. I Gildeskål kommune er det i tillegg til sykehjem, omsorgsboliger og bofellesskap som er tilrettelagt for heldøgntjenester. Dette inngår som helsetjenester i hjemmet og ikke som helsetjeneste i institusjon som sykehjem jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Beboere i omsorgsboliger får heldøgntjenester av det faste personalet som er tilknyttet bofellesskapet.

 

I sykehjem er det organisert legetjeneste og fysioterapitjeneste, dette er ikke organisert på samme måte i omsorgsbolig/bofellesskap. Det stilles høyere krav til helsefaglig kompetanse i sykehjem en hva det kreves i omsorgsbolig.

Personer som bor hjemme i private boliger og omsorgsboliger får hjemmebaserte tjenester. Hjemmetjenester kan gis hele døgnet, og i hovedsak på fastsatte tidspunkt etter brukerens behov. Virkeområdet til denne forskriften i Gildeskål kommune er derfor for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Forskriften er uavhengig av diagnose.

Gildeskål kommune har ulike tjenester til personer med helse- og omsorgsbehov, tjenestene tildeles for å møte økende hjelpebehov med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Gildeskål kommune benytter prinsippet om beste effektive omsorgsnivå (BEON) skal følges ved tildeling av tjenester. Dette påvirker hvordan kriteriene er utformet.

For å vurdere behovet for helse- og omsorgstjenester hos den enkelte, har Gildeskål kommune valgt å følge gjeldene retningslinjer og nasjonale føringer, også når det gjelder valg av kartleggingsverktøy. I tillegg er andre og ulike helseopplysninger, som eksempelvis epikrise, og hjemmebesøk med observasjon og muntlig informasjonsutveksling grunnlag for vurdering. Forhold som vurderes er individets evne til egenomsorg, mentale tilstand, nettverk og dets omsorgsevne, boforhold, endring i helsetilstand og kognitiv funksjon. På bakgrunn av vurderingen av hjelpebehov tildeles de ulike tjenestene. For å bli vurdert med behov for langtidsplass i sykehjem skal hjelpebehovet være omfattende, vanskelig å tidfeste og andre tjenester i omsorgstrappa kan ikke dekke behovet for nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjenester. Det betyr at mange med middels til store hjelpebehov vil få tjenester i hjemmet så lenge dette er forsvarlig.

2. Høring

Gildeskål kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtak, jf. forvaltningsloven § 37. Innhenting av synspunkt og høringssvar fra ulike parter inngår i dette.

2.1 Høringsfrist

Frist for å gi høringssvar er 08.05.2017. Høringssvar sendes skriftlig til postmottak@gildeskal.kommune.no eller Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr. Merk svaret med saksnummer 2017/306 og «svar på høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Gildeskål kommune».

2.1 Høringsinstanser

Dette er en åpen høring som alle kan svare på, både organisasjoner og privatpersoner. Oversikt over høringsinstanser ligger som vedlegg. Dersom det er noen som mangler på mottakerlista ber vi om at høringsnotatet videresendes, eller ta kontakt med Gildeskål kommune. Høringsnotatet er tilgjengelig for alle på kommunens hjemmeside.

3. Videre prosess

Kommunalsjef Pleie og omsorg har ansvar for at høringssvar vurderes og at forslaget til forskrift eventuelt revideres på bakgrunn av høringen. Egen sak fremmes til politisk behandling og vedtas i kommunestyret i juni 2017. Forskriften trer i kraft 01.07.2017.

Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt.pdf

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Gildeskål kommune.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS