Kunngjøring: Helgeland Smolt AS - Endring på settefisklokalitet Sundsfjord

Det søkes om å endre utslippstillatelsen fra dagens 1500 tonn tørrfòr pr år til 3000 tonn tørrfòr pr år, for å kunne øke produksjonen fra dagens ca 8 millioner smolt med snittvekt på 180 gram til ca 15 millioner smolt på 300 gram. Utvidelsen er planlagt på resirkulert vann, og medfører ingen endringer i vanninntak fra ferskvannskilde eller vanninntak fra sjø, og det økte utslippet til sjø planlegges renset på samme måte som eksisterende tillatelse krever.

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Gildeskål kommune i Nordland

Søker: Helgeland Smolt AS org. nr. 991 692 800

Søknaden gjelder: Utvidelse av settefiskanlegg

Søkt størrelse: 15 mill. stk smolt per år. Utslipp på 3000 tonn tørrfòr per år

Lokalitet: Sundsfjord

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66°58, 610` Ø 14°09,098`

Kontaktadresse: post@gildeskal.kommune.no

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra idag; 18.desember 2019.

Søknadsskjema for akvakultur.pdf

Søknad om utvidelse av utslippstillatelse.pdf

Oversiktskart.pdf

Situasjonsplan.pdf

Skisse nytt byggeområde.pdf

Oversiktstegning rør.pdf

Kvalitetshåndbok.pdf

Miljø- og resipientundersøkelse.pdf

Resipientundersøkelse ved utslippspunktet.pdf

KTI-notat NVE angående vannuttak.pdf

Tillatelse til uttak av vann.pdf

Tillatelse etter forurensningsloven.pdf

Endring av utslippstillatelse.pdf

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.pdf

 

 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS