- til våre barns beste!

Barn, skole og familie

stick_figure_family_portrait_800_2962_175x200.jpg

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige elle private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. (FNS barnekonvensjon Art. 3.)

 

Gildeskål kommune ønsker bidra til å gi barn og unge gode oppvekstvilkår. Sammen med familien har vi et felles ansvar for å legge til rette for at alle barn får den nødvendige omsorg og opplæring de trenger.

Alle mennesker er forskjellige og det er mangfoldet som gjør samhandling med andre givende og utfordrene. Vi har ulike behov og ulike forutsettninger i livet. Et felleskap skal ta vare på enkeltindivitet og være med å utvikle det potensiale som ligger i oss alle til det beste for både en selv og samfunnet rundt.

Vi arbeider for at barn og unge skal utvikle kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at de;

  • - kan ta vare på seg selv og andre
  • - er motivert for videre læring og utvikling gjennom livsløpet
  • - kan fungere godt i arbeidslivet
  • - tar del i felleskapet på fritiden
  • - tar samfunnsansvar

Under punktene barnehage, barnevern, grunnskole og psykologisk tjeneste vil dere finne informasjon om tilbudene vi gir til barn, unge og familie i Gildeskål kommune.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS