annonse_oppstart_bilde

OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR OPPDRETTSANLEGG PÅ LAND FEØYA

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for eiendom gnr./bnr.: 84/2 i Gildeskål kommune.

Planen omfatter den nordøstlige del av Feøya med sjøarealet rundt. Planområdet har størrelse på ca. 240 daa, av det er ca. 60 daa land på Feøya. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av oppdrettsanlegg på land, på Feøya. I kommuneplanen er areal avsatt til LNFR- og sjøareal.

Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Som en del av varsling av oppstart er det utarbeidet planprogram i henhold til pbl §4-1, jfr § 12-9 som grunnlag for planarbeidet. Grunnet planens størrelse, omregulering av areal og mulige konsekvenser for samfunn og miljø er planen underlagt konsekvensutredning.

Tiltakshaver er Gigante Salamon AS og forslagsstiller er Sweco Norge AS.

Det er fem tema som skal konsekvensutredes:

-Landskap, estetikk og byggeskikk (inkluderer kulturminner)

-Miljøfaglige forhold (luftforurensning og støy)

-Naturmangfold

-Naturressursgrunnlag

-Samfunnsutvikling

Innkommende innspill og markander vil eventuelt bli innarbeidet i planprogrammet. Etter høringen vil Gildeskål kommune fastsette planprogram for detaljreguleringen.

Videre kalles det med dette inn til folkemøte den 8. november Samfunnshuset på Sørværet, kl. 18:00 – 20:00. Det blir satt opp transport fra Bodø og Inndyr. De som ønsker transport til og eller fra kan kontakte på telefonnr.: 911 22 688. Transport fra Bodø kl. 16:30, og Inndyr kl. 17:15. Rettur fra Sørværet kl. 20:15, ankomst Inndyr kl. 21:00 og Bodø kl. 22:00.

Eventuelle innspill kan sendes til Sweco Norge AS innen 8.12.2017 ved:

Milan Dunđerović

Tlf.: 986 63 381

E-post: milan.dunderovic@sweco.no

Postadresse:

Sweco Norge AS Hjalmar Johansens gate 23 Pb 931, 9259 Tromsø

Oppstartsannonse Feøya.pdf

Planprogram.pdf

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS