Høring av søknad fra Elkem ASA Mårnes kvartsittbrudd om ny tillatelse etter forurensningsloven § 11

ELKEM ASA Mårnes kvartsittbrudd har søkt Statsforvalteren om ny tillatelse etter forurensningsloven for uttak og produksjon av kvartsitt på Mårnes, Gildeskål kommune. Søknaden omfatter også godkjenning av plan for håndtering av mineralavfall etter avfallsforskriften Kap. 17 Håndtering av mineralavfall fra mineralindustrien.

Uttaks- og produksjonsområde er omfattet av reguleringsplan for Mårnes kvartsittbrudd, vedtatt av Gildeskål kommune 17.12.2013. Uttak av bergarten kvartsitt omfatter boring, sprenging, knusing og transport av kvartsitt fra dagbrudd til stasjonært knuse- og sikteverk. Etter knusing lagres massene ved kai før transport med båt til kunder i Norge. Søknaden omfatter økning av ramme i gjeldende tillatelse på 400 000 tonn per år og inntil 600 000 tonn per år med driftstid mandag – fredag kl. 07:00 – 22:00 i de tilfeller det skulle oppstå produksjonsstans ved Elkem ASA Tana kvartsittbrudd.


Knuse- og sikteprosessen medfører bruk av sjøvatn til spyling av produktet før lagring og transport til kunder for å fjerne støv og finstoff. Alle masser inklusiv unyttbart gråberg deponeres i tipper innenfor planområdet. Spylevatnet med kvartsittkorn ledes til et sedimentasjons-basseng der massene avvannes og transporteres tilbake til dagbruddet for deponering. Det er i denne forbindelse utarbeidet resipientundersøkelse ved og utenfor utslippspunktet.


Før vedtak treffes, gis berørte parter anledning til å uttale seg. Høringsfrist 17.02.21.


Ytterligere informasjon kan fås på servicetorget, kommunehuset, Inndyr, Gildeskål kommune, hvor søknaden kan skrives ut dersom noen vil lese den i papirformat, samt hos Statsforvalteren i Nordland (Fylkesmannen) (tlf. 75 53 15 00). Søknaden kan også sees på http://www.statsforvalteren.no/nordland/Hoeringer


Eventuelle merknader til søknaden sendes Statsforvalteren i Nordland, 8002 BODØ, http://sfnopost@statsforvalteren.no innen seks uker fra kunngjøringsdato.  

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS