Skauvollhalvøya

Melding om vedtak

Detaljregulering for Skauvollhalvøya, planid 202101 (revisjon av plan)

02.11.22 - 28.11.22

Kommunestyret vedtok i møte 07.10.22 Detaljregulering for Skauvollhalvøya, planid 202101.

Planen legger til rette for byging av fritidsboliger (rorbuer og hytter) i område som i tidligere plan var regulert til campingplass. 

Vedtak i kommunestyret:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Skauvollhalvøya, planID 202101 med plankart sist revidert 27.05.22, planbestemmelser datert 18.01.2022 og planbeskrivelse datert 27.05.2022, med følgende endring: Planlagt flytebrygge fra neset i sør tas ut av planen av hensyn til friluftsliv/allmenn ferdsel og naturmangfold. 
  2. Administrasjonen gis anledning til å gjøre tekniske endringer i planen etter vedtak for å oppdatere lovhenvisninger og for å være konsekvent på vedtatt navn for Skauvollhalvøya. Oppdateringene vil ikke ha konsekvenser for planens innhold eller rettsvirkning.
  3. Reguleringsplan for Skauvollhalvøya, planID 201102, vedtatt 10.12.2015, oppheves. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. Plan- og bygningslovens § 1-9.

Eventuelle klager

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Gildeskål kommune, plan og byggesak, postboks 54, 8138 Inndyr, innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning etter Plan- og bygningsloven §15-3 eller innløsning etter samme lovs §15-2, må sendes til Gildeskål kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.

Dokumenter i saken finnes her:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Protokoll og saksfremlegg

 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS