Gildeskål kirkested

Offentlig ettersyn:

Detaljreguleringsplan for Gildeskål kirkested

Reguleringsplanforslag for Gildeskål kirkested legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. 

Formålet med planen er å ivareta områdets kulturminner og kulturlandskap samtidig som det legges til rette for utvikling av Gildeskål kirkested som et helhetlig reiselivsprodukt; turist- og pilegrimsattraksjon, bosted og arena for formidling av kultur og historie; herunder realisering av nytt museumsbygg og hotell. Det planlegges ny parkering og adkomst til kirkestedet.

En klar forutsetning er at utvikling av stedet ikke går på bekostning av de verdiene som gjør stedet unikt og som danner grunnlaget for at dette kan bli en attraktiv destinasjon. For å ivareta områdets verdier er det, etter kommunens syn, viktig at kirkestedet får økt oppmerksomhet gjennom informasjon, historiefortelling, bruk og forvaltning av kulturmiljø og landskap. I tillegg skal det av hensyn til trafikksikkerhet etableres ny adkomst til kirkestedet fra fv 838 med tilhørende adkomstvei og parkering.

Dokumenter i saken finner du her:

Saksprotokoll fra møte i plan- og eiendomsutvalget 15.09.22

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Alternativstudie

Konsekvensutredning landskap og kulturmiljø

Risiko- og sårbarhetsanalyse

 

Spørsmål og eventuelle merknader til planarbeidet sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no eller til postadresse Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr innen 11.11.2022. Marker henvendelse med saksnummer 2022/713.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS