Solvikhaugen  illustrasjon

Offentlig ettersyn:

Detaljreguleringsplan for Solvikhaugen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kombinert formål bolig, fritidsbolig og utleie av fritidsboliger, samt naust, klubbhus, småbåthavn med flytebrygge og molo.

 
Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning, og temaene naturmangfold, landskap og vannmiljø er utredet. I forbindelse med konsekvensutredningsarbeidet er det foreslått avbøtende tiltak. Disse er innarbeidet i planbestemmelsene og -kartet. 
 
Forslag til reguleringsplan er en revisjon av eksisterende reguleringsplan «Solvikhaugen II».
 
Dokumenter i saken finner du her:
 
Spørsmål og eventuelle merknader til planarbeidet sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no eller til postadresse Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr innen 11.11.2022. Marker henvendelse med saksnummer 2022/1247.