Planens avgrensning

Oppstart av planarbeid

Detalreguleringsplan for Skeineshaugen, Inndyr. Revisjon av plan

Det er etterspørsel etter attraktive boligtomter på Inndyr, og hensikten med planarbeidet er å legge til rette for noen flere boligtomter i planområdet.

 

Skeineshaugen ligger i kommunesenteret, med nærhet til skole, barnehage, viktige senterfunksjoner og sosiale møteplasser. Å satse på sentrumsutvikling og tettstedsnær boligutvikling er en av målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel.

Revisjon av reguleringsplanen ligger inne som en planoppgave i kommunens planstrategi.

Ved planlegging av nye boliger skal det tas hensyn til det viktige friluftsområdet som strekker seg fra boligfeltet og ned til Skeinesvika og Skeineset.

I forbindelse med oppstart av planarbeidet inviteres det til åpent møte:

Tid: Tirsdag 22.11.22 kl. 18.00.

Sted: Kommunehuset på Inndyr (kommunestyresalen).

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er: 09.01.23

Innspill sendes postmottak@gildeskal.kommune.no eller Gildeskål kommune, postboks 54, 8138 Inndyr.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS