Eiendomsskatt

Eiendomsskatt - spørsmål og svar

Det ble innført eiendomsskatt i hele Gildeskål kommune fra 2009. Kommunestyret har i møte 15.12.2022 vedtatt videreføring av eiendomskatten.

Nedenfor har vi listet opp de mest stilte spørsmålene vi har mottatt i forbindelse med eiendomsskatten i Gildeskål kommune. Svarene er utdrag fra retningslinjene for taksering, og eiendomsskatteloven.

Trykk HER for å se eiendomsskatteloven og HER for å se Retningslinjer for taksering.

 

Spørsmål: (klikk på et av spørsmålene for å se svaret).

1. Generelle spørsmål rundt taksering og verdifastsetting

I hvilke områder av kommunen er det skrevet ut eiendomsskatt?

Hvor ofte gjennomføres det taksering?

Hvordan måles bygningen?

Hvilke forhold er det som virker inn på taksten?

Hvilken metode brukes for fastsetting av forslag til takst?

Jeg har store skader som de som har besiktiget eiendommen ikke kjenner til, spiller det inn på taksten?

Taksten er altfor høy, dette synes jeg er urimelig, har dere gjort en feil?

Kan jeg få utført en egen takst (godkjent takstmann) og kreve at den heller skal brukes?

Hva er forskjellen på den taksten kommunen fastsetter på eiendommen og en takst fastsatt av en megler?

Hvorfor er det forskjell på taksten jeg har mottatt fra kommunen og ligningsverdien som brukes av Skatteetaten?

2. Skattesatser - Bunnfradrag - Fritak

Hvem bestemmer hvor mye en må betale i eiendomsskatt?​

Hvilken promillesats har Gildeskål kommune for den kommunale eiendomsskatten?

Hvilke eiendommer har krav på bunnfradrag?​

Hvem har krav på fritak?​

3. Offentlighet – Innsyn

Kan jeg få se grunnlaget for beregningen av eiendomsskatten for min eiendom?​

Hvilke opplysninger er offentlige?

Kan jeg få se eiendomsskatten for andre eiendommer?​

Hvem skrives eiendomsskatten ut på?

Hvorfor får jeg info og faktura på eiendomsskatt, selv om jeg solgte eiendommen for flere år siden?​

Hvem får regningen hvis det er flere eiere til samme eiendom?​

Hvor mange ganger/terminer i året skal eiendomsskatten betales?

Kan jeg unnlate å betale eiendomsskatten hvis jeg har påklaget denne?​

Jeg har festet tomt, hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?​

Jeg eier ikke hytten, men grunnen er min. Skal jeg betale eiendomsskatt?​

4. Klage - Frist for klage

Hvor og når kan det sendes klage på eiendomsskatt?​

Når behandles klager på eiendomsskatt?​

 


Spørsmål og svar:
 

​1. Generelle spørsmål rundt taksering og verdifastsetting
 

I hvilke områder av kommunen er det skrevet ut eiendomsskatt?

Kommunestyret i Gildeskål har vedtatt at det skal kreves inn eiendomsskatt i hele kommunen.
 

Hvor ofte gjennomføres det taksering?

Etter eiendomsskatteloven § 8 A-3 første ledd skal eiendomsmassen som hovedregel takseres hvert tiende år. (Det kan brukes 10% kontorjustering i inntil 3 år).
 

Hvordan måles bygningen?

Ved taksering av bygningsarealer benyttes «bruksareal» (BRA), som definert i Føringsinstruks for Matrikkelen.

I eiendomsskattesammenheng er tellende bruksareal (BRA) alt innenfor yttervegg.

Bruttoareal (BTA)/oppmålt areal utvendig x 0,9 = BRA (10 % fradrag for yttervegger).

Arealmåling inkludert ikke målverdige areal følger av Norsk Standard.

Målereglene finner du HER
 

Hvilke forhold er det som virker inn på taksten?

Ved takseringen benyttes prisopplysninger fra tidligere salg, prisstatistikker og databaser, samt lokalkunnskap, for å finne normal markedspris per kvadratmeter for den enkelte eiendomstype. Eiendommene besiktiges kun utvendig. Ved besiktigelsen foretas en skjønnsmessig vurdering av IF/individuelle forhold/standard ved den enkelte eiendom. Dette kan føre til at beregnet forslag til takst justeres opp eller ned.

Beliggenhet/YF (Ytre forhold) vurderes ikke skjønnsmessig, men ved hjelp av sonefaktorer.
 

Hvilken metode brukes for fastsetting av forslag til takst?

1. Bygningens bruksareal multipliseres med etasjefaktor
2. Tellende bruksareal, summen i pkt 1, multipliseres med (sjablong) kvadratmeterpris for bygningstypen
3. Summen i pkt 2 multipliseres med sonefaktor. Metoden gir et beregnet forslag til takst, før besiktigelse og bruk av individuelle skjønnsfaktorer. Arealopplysninger og andre faktaopplysninger om eiendommene hentes fra Matrikkelen, oppmåling og eventuelt ved forespørsel til eier. (Jfr Eskl. § 31; 1) og 2) Eiers plikt til å gi opplysning. Og 5) Rett til å fotografere eiendommen til bruk for takseringen).
4. Det benyttes skjønnsmessig vurdering av eiendommen. For eksempel: Byggeår, vedlikehold, vann og avløp, strøm, eternitt.  Disse fastsettes ved hjelp av indre faktor/IF(individuelle forhold).
5. Fra 2020 er det innført obligatorisk reduksjon på 30% i takstgrunnlaget på bolig og fritidseiendommer.
 

Jeg har store skader som de som har besiktiget eiendommen ikke kjenner til, spiller det inn på taksten?

Ja, det kan det gjøre, men ofte vil slike skader bli utbedret på bakgrunn av forsikring el.l. Du kan levere en skriftlig klage, hvor forholdene blir beskrevet. Vedlegg dokumentasjon, skadetakst eller bilder, der det foreligger.
 

Taksten er altfor høy, dette synes jeg er urimelig, har dere gjort en feil?

Er taksten realistisk ved salg i et fritt marked uten heftelser på eiendommen? Hvis du mener at taksten er for høy er det mulig å klage. Taksten vil da bli vurdert på nytt. Dersom taksten endres, kan klageren ende opp med både høyere og lavere takst.
 

Kan jeg få utført en egen takst (godkjent takstmann) og kreve at den heller skal brukes?

Nei, årsaken til dette er at kommunens eiendomsskattetakst skal sikre likebehandling av eiendomsbesitterene.
 

Hva er forskjellen på den taksten kommunen fastsetter på eiendommen og en takst fastsatt av en megler?

Både meglertakst og kommunens eiendomsskattetakst har antatt markedsverdi som utgangspunkt. Når kommunen skal fastsette takst, skal de samtidig sikre likebehandling av eiendomsbesitterene, dette er et forhold som meglerne ikke trenger å ta hensyn til. En annen vesentlig forskjell er at meglere i mange tilfeller takserer potensialet som en eiendom kan ha. Kommunens skattetakst tar utgangspunkt i det objektet som faktisk er på eiendommen uten at et evt. potensiale tillegges vekt.
 

Hvorfor er det forskjell på taksten jeg har mottatt fra kommunen og ligningsverdien som brukes av Skatteetaten?

Kommunen krever inn eiendomsskatt, og skatteetaten krever inn formueskatt. Eiendomsskattetaksten kan utelukkende benyttes til beregning av eiendomsskatt. Ligningsmyndighetene har ikke hjemmel til å bruke denne taksten ved fastsettelse av inntekts- og formueskatt til stat eller kommune.
 

2. Skattesatser - Bunnfradrag - Fritak
 

Hvem bestemmer hvor mye en må betale i eiendomsskatt?​

Det er kommunestyret som avgjør hva du må betale i eiendomsskatt. Kommunestyret gjør dette i forbindelse med den årlige budsjettprosessen, og gjør da vedtak om følgende:
-Skattesats i promille (o/oo)
-Eventuelt bunnfradrag i kroner
-Fritaksperiode for nye bygninger.
-Fritak for bygninger tilhørende lag og foreninger, og bygninger som har historisk verdi.
 

Hvilken promillesats har Gildeskål kommune for den kommunale eiendomsskatten?

Gildeskål kommune har for skatteåret 2021 vedtatt en skattesats på 4 promille for boliger/fritidsboliger, og 7 promille for næringseiendommer. Promillesatsen kan endres av kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.
 

Hvilke eiendommer har krav på bunnfradrag?

Det gis bunnfradrag på boliger og fritidsboliger. Det gis et bunnfradrag på kr. 300.000 for hver boenhet på eiendommen. Bunnfradragets størrelse kan endres av kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.
 

Hvem har krav på fritak?

-Nye boliger har fritak i 5 år.
-Bygninger tilhørende lag og foreninger, og bygninger som har historisk verdi.
-Landbruksbygninger på gårder som er i drift.

3. Offentlighet – Innsyn
 

Kan jeg få se grunnlaget for beregningen av eiendomsskatten for min eiendom?

Ja, ved å ta kontakt med kommunen.
 

Hvilke opplysninger er offentlige?

All informasjon i eiendomsskattelista er offentlig. Listen legges ut hvert år til offentlig ettersyn i perioden 1. Mars til 11. April.
 

Kan jeg få se eiendomsskatten for andre eiendommer?

Nei, det er bare mulig å få innsyn i data om en eiendom som du er tinglyst eier/medeider av.
 

Hvem skrives eiendomsskatten ut på?

Melding om skattetakst sendes til alle tinglyste eiere (hjemmelshaver eller fester). 
 

Hvorfor får jeg info og faktura på eiendomsskatt, selv om jeg solgte eiendommen for flere år siden?

Ved utsendelse av informasjonsbrev og innbetaling av eiendomsskatt bruker Gildeskål kommune offentlige registre, som Folkeregisteret og Matrikkelen (eiendomsregisteret) For at opplysningene for din eiendom skal være korrekte må dette tinglyses. Vi har dessverre ikke mulighet til å gå inn og endre disse opplysningene hos oss

Det er ikke lovstridig å ikke tinglyse endringer i eierforhold. Ulempen ved å ikke gjennomføre tinglysningen er at du i forhold til det offentlige fortsatt vil stå som eier av eiendommen, og dermed kan få krav i forhold til dette. Vi vil derfor anbefale deg å tinglyse ditt salg av eiendommen.
 

Hvem får regningen hvis det er flere eiere til samme eiendom?

Regningen blir som regel sendt til den som står oppført først i Matrikkelen (grunnboka) da kommunen ikke splitter opp skatten og sender regning til hver av eierne. Hvordan eiendomsskatten fordeles er en privatrettslig sak.
 

Hvor mange ganger/terminer i året skal eiendomsskatten betales?

Eiendomsskatten faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter 4 ganger i året. Antall terminer vedtas av kommunestyret.
 

Kan jeg unnlate å betale eiendomsskatten hvis jeg har påklaget denne?

Eiendomsskatten må betales innen forfall selv om denne påklages. Dette følger av eiendomsskattelovens § 25. Ved økning eller reduksjon av takst vil endringer av skattebeløp bli motregnet neste fakturautsending.

I særlige tilfeller hvor det helt åpenbart er utskrevet feil skatt, og feilen er betydelig har eiendomsskattekontoret hjemmel til å gi betalingsutsettelse inntil klage er behandlet. Dette fremkommer av eiendomsskattelovens § 25. andre ledd.
 

Jeg har festet tomt, hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?

I følge retningslinjer for taksering likebehandlers feste- og eiendomstomt. Fester har råderett over tomten, og er derfor mottaker av eiendomsskatten.
 

Jeg eier ikke hytten, men grunnen er min. Skal jeg betale eiendomsskatt?

Dette er en privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren. Den eneste måten å få eiendomsskatten over på hytteeier er ved å tinglyse hjemmelsovergang på eiendommen. Dere kan også skille ut en festet tomt eller punktfeste. Først når dette foreligger vil eiendomsskatten bli flyttet til riktig eier.
 

4. Klage - Frist for klage
 

Hvor og når kan det sendes klage på eiendomsskatt?

Skattelistene legges ut 1. mars, klagefristen er 12. april.

Klagen kan sendes via eDialog HER, på epost til postmottak@gildeskal.kommune.no, eller per post til Gildeskål kommune (Postboks 54, 8138 Inndyr). Du kan benytte klageskjema som du finner HER eller eget skriv.

Klagen må leveres innen seks uker etter utlegging av eiendomsskattelistene til offentlig ettersyn. Eiendomsskatt og kommunale avgifter må betales til fastsatt tid. Dette gjelder selv om grunnlaget blir påklaget. Klage over skattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. 
 

Når behandles klager på eiendomsskatt?

Klagene behandles fortløpende etter at klagefristen er utløpt. Omfattende klagebehandling gjør imidlertid at det kan ta tid før avgjørelse foreligger. Klage på administrative feil, rettes av eiendomsskattekontoret. Andre klager behandles av sakkyndig nemnd. Hvis nemnda ikke gir klager medhold, går saken videre automatisk videre til klagenemnda.

Sakkyndig nemnd og klagenemnda er oppnevnt av kommunestyret for å bestemme retningslinjer for hvordan takseringen skal gjennomføres, behandle takst-forslagene, og behandle innkomne klager.

Fant du ikke svar? Kontakt oss HER

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS