Flyktnintjenesten_201x163

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenestens hovedoppgave er bosetting og integrering av nybosatte flyktninger i Gildeskål kommune. Tjenesten er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger, der målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i arbeid eller utdanning og samfunnslivet for øvrig, samt deres muligheter for økonomisk selvstendighet.

Disse områdene legges det særlig vekt på:

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Arbeidspraksis, språkpraksis, yrkesrettede kurs og andre tiltak som forbereder til deltakelse i arbeidslivet
  • Grunnskole, videregående skole, kurs og andre tiltak som forbereder til videre utdanning
  • Foreldreveiledning, økonomisk veiledning og karriereveiledning

Bosettingsprosessen

Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har ansvaret for å finne en egnet bosettingskommune og samarbeide med kommunen om bosettingsprosessen.

For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunestyrene som hvert år vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette etter anmodning fra IMDI.

Kommuner som bosetter flyktninger er forpliktet til å tilby introduksjonsprogram. En flyktning som er deltaker i introduksjonsprogrammet kan ikke selv velge å flytte til en annen kommune uten at det har konsekvenser. Dersom en flyktning velger å flytte, betyr det at personen avbryter introduksjonsprogrammet i den første kommunen. Den nye kommunen er ikke forpliktet til å tilby videre program, men kan velge å tilby videre program dersom dette vurderes som hensiktsmessig. I slike tilfeller er det ikke uvanlig at kommunene snakker sammen og avtaler at en flyktning skal tilbys program i den nye kommunen.

Introduksjonsprogram for flyktninger

For å styrke innvandrere og flyktningers muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, samt deres økonomiske selvstendighet har nyankomne flyktninger og innvandrere rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram. Virkemidlene er kvalifisering på heltid og økonomisk støtte i form av introduksjonsstønad.

Alle som deltar i et introduksjonsprogram har rett til en individuell plan. Planen skal si noe om den enkelte deltakers hovedmål, tiltak/aktivitet, tidsperiode for kvalifiseringen og hvem som har ansvaret for å gjøre hva, når og hvordan. Planen skal i størst mulig grad ta hensyn til den enkeltes kompetanse og ønsker for å nå sitt hovedmål.

Introduksjonsordningen skal sørge for at nyankomne flyktninger og innvandrere får gjennomført grunnleggende norskopplæring og samfunnsopplæring. I tillegg er det tiltak som skal forberede til ordinært arbeid eller utdanning. Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år. Programmet skal være helårlig og på fulltid.

Lover som regulerer vårt integreringsarbeid

Arbeidet med bosetting, integrering og kvalifisering reguleres av:

Flyktningetjenesten har utarbeidet en rutinehåndbok til bruk for kommunens integreringsarbeid.

  • Rutinehåndbok for Flyktningetjenesten i Gildeskål kommune vedtatt i kommunestyret 01.11.2018.

I tillegg arbeides det etter reglement for bosetting og kvalifisering av nybosatte flyktninger som ble vedtatt i kommunestyret 19.12.2017.

Kontaktinformasjon

Mandag – fredag  klokken 08:00 – 15:30         
Besøksadresse:  Strømstad, Inndyrveien 77, 8140 Inndyr
Postadresse:       Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr

Det er ønskelig at det gjøres avtale i forkant dersom man ønsker et møte med de ansatte.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS