folkehelseprofiler 2021

Folkehelseprofilen for Gildeskål 2021 er publisert

Årets tema er fysisk aktivitet. 

Folkehelseprofilen er en unik rapport Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeider årlig, for hver enkelt kommune. Profilene gir informasjon og oversikt over helsetilstanden i kommunen og viktige faktorer som påvirker denne.

Årets tema er fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er sentralt i arbeidet for å oppnå flere av FNs bærekraftsmål, som blant annet god helse og livskvalitet.

Det er viktig å huske at ikke bare mosjon og trening regnes som fysisk aktivitet, men at all bevegelse som fører til et energiforbruk utover hvilenivå regnes som fysisk aktivitet. Det vil si at selv litt fysisk aktivitet vil gi helsegevinst. 

Folkehelseprofilen 2021 for Gildeskål kommune ble nylig publisert. For å få et inntrykk av hvordan det står til med folkehelsa i Gildeskål kan du se oversikten nedenfor eller lese folkehelseprofilen i sin helhet her. 

Gildeskål ligger bedre an enn landet som helhet på disse indikatorene:

 • Luftkvalitet, finkornet svevestøv

Gildeskål ligger omtrent på samme nivå som landet som helhet på disse indikatorene: 

 • Vedvarende lavinntekt (hush.)
 • Barn av enslige forsørgere
 • Leier bolig, 45 år +
 • Forventet levealder, kvinner
 • Forventet levealder, menn
 • Hjerte - og karsykdom

Gildeskål ligger dårligere an enn landet (og fylket) som helhet på disse indikatorene:

 • VGS eller høyere utdanning, 30-39 år
 • Stønad til livsopphold, 20-66 år
 • Ikke i arbeid eller utdanning, 16-66 år
 • Bor trangt, 0-17 år
 • Trives på skolen, 7. klasse
 • Laveste mestringsnivå i lesing, 5. klasse
 • Gjennomføring i videregående opplæring
 • God drikkevannsforsyning
 • Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år
 • Psykiske symptomer/lidelser
 • Muskel - og skjelettplager 
 • Overvekt og fedme, 17 år
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS