Skjermbilde 2022-02-15 140522

Folkehelseprofilen for Gildeskål 2022 er publisert

Årets tema er livskvalitet

Folkehelseprofilen er en unik rapport Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeider årlig, for hver enkelt kommune. Profilene gir informasjon og oversikt over helsetilstanden i kommunen og viktige faktorer som påvirker denne.

Årets tema er livskvalitet. God livskvalitet er en verdi i seg selv og fremmer helse, sunne levevaner og styrker motstandskraften i møte med belastninger.

Livskvalitet omfatter både objektive faktorer som økonomi, boforhold og deltakelse i samfunnet, og subjektive faktorer som glede, mening, engasjement og tilfredshet. Opplevelse av trygghet, fellesskap, utvikling og påvirkningsmuligheter er viktig for livskvaliteten. Det man gjør i hverdagen har stor betydning, og «hverdagsgledens fem» som inkluderer det å knytte bånd, være fysisk aktiv, fortsette å lære, være oppmerksomt til stede og å gi til andre, bidrar positivt til livskvaliteten.

Stress kan redusere livskvaliteten, særlig om stressbelastningene varer over tid. Stress oppstår når krav overstiger det man tror man kan klare. Dårlige oppvekst- og levekårsforhold, helseproblemer, traumer, utenforskap og negativ sosial evaluering er særlig stressende, mens fellesskap og gode opplevelser bidrar til å beskytte mot slike belastninger.

God livskvalitet beskytter også mot psykiske plager som angst og depresjon, og gjør det lettere å leve med helseplager

Folkehelseprofilen 2022 for Gildeskål kommune ble publisert 15.02.22. For å få et inntrykk av hvordan det står til med folkehelsa i Gildeskål kan du se oversikten nedenfor eller lese folkehelseprofilen i sin helhet her.

Indikatorene som presenteres i profilen er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

Gildeskål ligger signifikant bedre an enn landet som helhet på disse indikatorene:

 • Drikkevann, hygienisk og stabilt
 • Luftkvalitet, finkornet svevestøv

Gildeskål ligger omtrent på samme nivå som landet som helhet på disse indikatorene: 

 • Vedvarende lavinntekt, alle aldre
 • Gjennomføring i videregående opplæring
 • Valgdeltakelse 2021
 • Forventet levealder menn (77,9 år)
 • Forventet levealder kvinner (82,3 år)
 • Hjerte- og karsykdom
 • Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller

Gildeskål er signifikant forskjellig fra landet som helhet på disse indikatorene:

 • Personer som bor alene, 45 år +
 • Andel i yrkesaktiv alder (16-66 år)

Gildeskål ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet på disse indikatorene:

 • VGS eller høyere utdanning, 30-39 år
 • Barn av enslige forsørgere
 • Mottakere av uførepensjon, 45-66 år
 • Bor trangt, 0-17 år
 • Trives på skolen, 10. trinn
 • Laveste mestringsnivå i lesing, 5. trinn
 • Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år
 • Psykiske symptomer/lidelser, 0-74 år
 • Muskel- og skjelettplager
 • Overvekt og fedme, 17 år
 • Vaksinasjonsdekning meslinger, 9 år

Aktivitetstilbud og møteplasser som er inkluderende skaper innenforskap og økt livskvalitet. Kommunens arbeid for å gjøre grøntarealer, transportmuligheter, kulturarrangementer og idrettsarenaer tilgjengelige for innbyggerne, uavhengig av sosiale og økonomiske ressurser, betyr mye for deres opplevelser av tilhørighet, aktivitet, utvikling og kontakt. Et trygt nærmiljø kan stimulere til økt utendørs aktivitet og deltakelse.

Særlig for ungdom er det viktig med trygge og tilgjengelige arenaer for meningsfull aktivitet og sosial tilhørighet. Mulighet til å bidra, for eksempel som frivillig, styrker opplevelsen av å ha verdi, fremmer fellesskap og mening. Det å delta som frivillig kan ha stor betydning for å forebygge eller redusere isolasjon og ensomhet, blant unge så vel som eldre.

Kommunen kan gjennom planarbeidet legge til rette for god livskvalitet ved å fremme gode oppvekst- og levekår, samt tilgang til meningsfulle aktiviteter og fellesskap for innbyggerne. 

At innbyggerne får delta aktivt i beslutningsprosesser og i utformingen av planer, er viktig for å lykkes med å skape et samfunn som fremmer god livskvalitet.

Kilde:

Folkehelseinstituttet (FHI)

Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank per februar 2022.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS