Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Fra 15.4.2020

Opphevet: Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Gildeskål kommune

For å forebygge og begrense smitte, og beskytte sårbare grupper har Gildeskål kommune v/Kommunestyret med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd litra d), femte ledd, jfr. første ledd vedtatt følgende lokal forskrift:

§ 1. Alle som ankommer Gildeskål kommune fra områdene som angitt i punkt 3 i denne forskrift, ilegges hjemmekarantene i 7 dager etter ankomst. Denne karantenen forlenges med 7 dager dersom man ikke påviser smittefrihet gjennom prøvetaking, jf § 2. jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

§ 2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende regler for karantene og isolasjon, jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

§ 3. Forskriften gjelder pr. 30.03.2020 følgende områder: Vestland, Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland, Oslo, Innlandet og Agder. 

§ 4. Transittopphold på lufthavn i områdene i denne forskrifts pkt. 3 regnes ikke som opphold i området. 

§ 5. Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdssted for hjemmekarante, og skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Hjemmekarantene kan avbrytes før 14 dager ved at den reisende forlater Gildeskål kommune.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, ikke personer den reisende oppholder seg med, eller har oppholdt seg med under opphold i Gildeskål kommune.                

§ 6.  Unntak fra denne lokale forskrifts karantenekrav:

- Personer som har fått påvist at de ikke er smittet av Covid-19. (Personer med akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet, i samsvar med de til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra FHI.)

- Nær familie av avdøde ifm. begravelser. 

- Barn med delt bosted eller ved gjennomføring av samværsordninger.

- Personer som er på gjennomreise i kommunen kan gjøre opphold som er nødvendige for å ivareta grunnleggende behov som for eksempel innta mat og drikke. 

- Personer som er i arbeid og nødvendige arbeidsreiser ilegges hjemmekarantene når de ikke utfører arbeid og nødvendige arbeidsreiser, jf. forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 6.

- Vare- og persontransport når de utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid

- Personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder

- Kritiske samfunnsfunksjoner, slik disse er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser

- Offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern

- Personer som har som oppgave å Ivaretakelse av befolkningens grunnleggende behov

- Arbeidsgiver har ansvar for å vurdere smitterisiko og iverksette nødvendige smittereduserende tiltak på arbeidsplassen iht. gjeldende regelverk. Kommunen vil føre tilsyn iht. smittevernloven § 7-1.

§ 7. Klageadgang

Fylkesmannen avgjør klage over kommunalt eller interkommunalt vedtak såfremt ikke noe annet er bestemt i loven, jf. smittvernloven § 8-3.

§ 8. Økonomisk ansvar

Gildeskål kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 9. Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift gjelder fra tirsdag 7. april 2020 kl. 0000 til og med mandag 13. april kl. 2400. 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS