Forslag til Gildeskål kommunes planstrategi for periode 2016-2019_200x282

Forslag til planstrategi for Gildeskål kommune i perioden 2016-2019

Planstrategien har utvikling av Gildeskålsamfunnet som fokus, og skal være et strategisk virkemiddel og reelt styringsverktøy for det videre plan- og utviklingsarbeidet i 2016-2019. Saken blir behandlet i Kommunestyret 22. juni 2016.

Arbeidet med kommunal planstrategi er hjemlet i Plan- og bygningslov av 2008, som slår fast at kommunen skal utarbeide en kommunal planstrategi ved inngangen til hver ny valgperiode som grunnlag for kommunens videre planlegging.

Strategien skal vedtas senest ett år etter kommunestyrets konstituering. Hensikten er å gi det nye kommunestyret mulighet til å sette fokus på de planoppgaver som bør startes opp eller videreføres for å legge til rette for en positiv og ønsket utvikling i kommunen.

Rammen for arbeidet med planstrategien er de overordnede føringer gitt i kommuneplanen vedtatt i kommunestyret 1. mars 2016. Planstrategien er å anse som et vedlegg til denne.

Planstrategien skal oppsummere kommuneplanens samfunnsdel gjennom å vise hva kommunen skal jobbe videre med for å gå i den retning kommunestyret har bestemt.

Den kommunale planstrategien er ikke en plan og er følgelig ikke en arena for å vedta mål og strategier, men en arena for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot denne.

Se forslag til planstrategi for Gildeskål kommune i perioden 2016-2019

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS