Unger på sykkel

Gang og sykkelveg Inndyr - oppstart av planarbeid

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette igangsetting av reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 838 gjennom Inndyr i Gildeskål kommune. Strekningen er på ca. 2 kilometer fra Flathaugen i nord til Oldervika i sør.

 

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et sammenhengende tilbud for gående og syklende langs fylkesvegen. Planen er et trafikksikkerhetstiltak, først og fremst for å sikre barn og unge en trygg skoleveg.

Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning.

Planarbeidet bygger på et samarbeid mellom Gildeskål kommune og Henning Larsen/Rambøll Norge AS, avd. Trondheim.

Avgrensning av pla,nområdet ligger her:

Planavgrensning.pdf

Innspill ved planoppstart

Dette brevet sendes ut til alle som berøres av arbeidet med reguleringsplanen og til relevante offentlige myndigheter. Det ønskes i denne omgang innspill til oppstart av planarbeidet. Det blir også mulig med innspill når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Innspill til planarbeidet sendes til Henning Larsen v/ Malin Loe, på e-post: malin.loe@henninglarsen.com. Eller per brev til PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim.

Frist for innspill er satt til 26. juni 2022

Spørsmål kan også rettes til oppdragsleder Mathias Wigum på e-post: mathias.wigum@henninglarsen.com eller telefon +47 452 47 919

Folkemøte 07.06.22

Det  ble avholdt åpent folkemøte tirsdag 7. juni 2022 i kommunestyresalen. Presentasjon fra møte finner du her:

Presentasjon folkemøte 070622.pdf

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS