Generelt veilov

Generelt
Beskrivelse

 

Dispensasjon fra veglovens bestemmelser om byggeavstand langs offentlig veg
 

Målgruppe

Eiere av eiendom og bygninger, Næringsdrivende

Vilkår

Vegloven Kap. V. Byggverk m.m., avkjørsler, gjerde og grind. gir bestemmelser angående byggeavstand fra veg.


Type veg                                                               Byggeavstand fra midtlinje
Riksveg                                                                  50 m
Fylkesveg                                                               50 m
Kommunal veg                                                       15 m
Gang- og sykkelveg                                               15 m


Der det foreligger reguleringsplan kan reguleringsbestemmelsene fravike disse avstandskravene.
 

Ved oppføring av bygning etc nærmere offentlig veg enn det vegloven eller evt. reguleringsbestemmelser fastsetter, må det søkes om dispensajon.


For kommunale veger behandles søknaden av Gildeskål kommune plan og utvikling
For Riks-/Fylkesveg behandles søknaden av Statens Vegvesen Nordland

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS