null

Gi innspill til kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2024 - 2028

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv skal revideres i år. Arbeidet er nå i gang, og vi ønsker innspill til planens innhold. Har du ideer til aktiviteter eller anlegg for idrett, nærmiljø og friluftsliv som bør jobbes videre med, endres eller utvikles? 

Planen skal vise hvordan Gildeskål kommune vil utvikle område for fysisk aktivitet og friluftsliv de neste fire årene. Anlegg som det skal søkes spillemidler til må stå i planen.

Innspill til planen sendes til: postmottak@gildeskal.kommune.no eller til Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr. Innspill til planens innhold er opent frem til 22.09.23. 

 

Se planprogrammet for mer informasjon om planen, og hvordan arbeidet med planen skal gjennomføres: 

 

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv i Gildeskål kommune 2024-2028.


Utkast til offentlig ettersyn i perioden 05. juni til 14. juli 2023


Bakgrunn

I følge plan- og bygningsloven § 4-1 skal det utarbeides et planprogram som ligger til grunn for arbeidet med kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2024-2028. Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, samtidig som kommunen varsler oppstart av planarbeidet.

Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og friluftsliv skal være et politisk og administrativt styringsdokument innenfor fysisk aktivitet og friluftsliv i Gildeskål. Kulturdepartementet setter krav til en slik plan for å kunne søke om spillemidler til anlegg for idrett, nærmiljø og friluftsliv. For lag og foreninger vil dette være viktig for å vite hvilke prosjekter/tiltak som prioriteres.

Formål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er en revisjon av gjeldende plan, slik at Gildeskål kommune har en politisk vedtatt og oppdatert plan for utvikling av fysisk aktivitet og friluftsliv for perioden 2024 – 2028. Kommunedelplanen sin handlingsplan rulleres hvert år, mens hele planen revideres hvert 4. år.

Planens innhold

Revidering av kommunedelplanen vil avdekke om mål og tiltak i den forrige planen er nådd og om disse må jobbes videre med, endres eller utvikles. Kulturdepartementet anbefaler i sin veileder «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» at planen bør ha følgende innhold:

 • Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv
 • Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv
 • Resultatvurdering av forrige plan
 • Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet
 • Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen
 • Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg
 • Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av planlagte anlegg
 • Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg
 • Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for planlagte anlegg og friluftsområder bør framgå av relevante kart

Plan for friluftslivets ferdselsårer vil inkluderes i kommunedelplanen, noe som innebærer et oppdatert kartgrunnlag for stier og turveger i Gildeskål, og mål for ferdselsårene. Innsamling av data starter i løpet av sommer 2023 etter veiledning fra Salten Friluftsråd, men arbeidet vil ikke ferdigstilles før høst 2024. Dette vil i stor grad falle inn under kommunedelplanen sitt område for friluftsliv. Friluftsliv vil derfor få mindre fokus når kommunedelplanen utarbeides det kommende året, mens anlegg for idrett og nærmiljø vil få større fokus.

Medvirkning

I arbeidet med kommunedelplanen skal det legges til rette for medvirkning og involvering fra innbyggere, næringsliv, interesseorganisasjoner, politikere og berørte myndigheter. Grupper og råd som vil bli spesielt invitert med i utarbeidelsen av planen:

 • Barn og unge
 • Idrettsrådet
 • Ungdomsrådet
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse
 • Eldrerådet
 • Idrettslag og foreninger
 • Gildeskål turlag
 • Lokalutvalg
Når og hvordan medvirke

Gjennom høring av planprogrammet er det mulig å komme med innspill og kommentarer til hvordan arbeidet med planen skal gjennomføres.

I utarbeidelsen av planen vil det bli lagt opp til medvirkning gjennom informasjon- og dialogmøter med aktuelle interessenter.

I planfasen vil innspillene som er kommet inn til planarbeidet vurderes, og ulike områder som får fokus i planarbeidet utarbeides. Hovedtyngden av arbeidet vil foregå internt i kommunen, men det kan også være aktuelt med møter og idédugnader på noen områder.

I høringsfasen legges planforslaget ut til offentlig ettersyn. Alle berørte parter, interesserte, organisasjoner og myndigheter inviteres til å uttale seg om planforslaget. Etter høringsfasen vil alle merknader oppsummeres og synliggjøres.

Informasjon

Gjennom prosessen vil informasjon om planarbeidet og muligheter for medvirkning være tilgjengelig på hjemmesiden til Gildeskål kommune.

Organisering

Folkehelsekoordinator har ansvaret for å lede planprosessen og utforme plandokumentene.
Intern i kommunen vil ulike fagområder inviteres til å bidra ved behov.

Salten Friluftsråd vil gi veiledning i arbeidet med friluftslivets ferdselsårer som en del av kommunedelplanen.

Det er kommunestyret som endelig godkjenner planforslaget.

 

Fremdriftsplan 2023

 

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Politisk behandling av planprogram

X

 

 

 

 

 

 

 

Melding om oppstart og planprogram til offentleg ettersyn

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon til utvalg og råd

 

X

 

 

 

 

 

 

Fastsetting av planprogram

 

X

 

 

 

 

 

 

Kartlegging, medvirkning, analyser

 

X

X

X

X

 

 

 

Utarbeiding av planforslag

 

 

 

 

X

X

 

 

Politisk førstegangsbehandling av planforslaget

 

 

 

 

 

X

 

 

Planforslag til høring

 

 

 

 

 

X

X

 

Merknadsbehandling og endring av planforslaget

 

 

 

 

 

 

X

 

Plan til endelig politisk behandling i kommunestyret

 

 

 

 

 

 

 

14. desember


 

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet sendes til: postmottak@gildeskal.kommune.no eller til Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr.

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS