Høring av søknad om tillatelse til utfylling i sjø på Sørarnøy

Gildeskål kommune har søkt Statsforvalteren om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med at det planlegges etablering av blant annet ny industrikai.

buskjaret_arnoy_gildeskal---utfyllingsomrader-og-sedimentprover.png

 

Om tiltaket

Gildeskål kommune søker Statsforvalteren om tillatelse til to utfyllinger i sjø ved Buskjæret på Sørarnøy i Gildeskål. I område 1 på utsiden av veien til Buskjæret søkes det om å fylle ut 40.000 m3 sprengsteinsmasser over et areal på 7000 m2 da det bla. planlegges å etablere ny industrikai, oppstillingsplass for trailere og parkeringsplass for ambulanse. I område 2, nord for veien til Buskjæret, planlegges det å fylle ut 12.000 m3 sprengstein over et areal på 3300 m2 . Anleggsperioden for begge områder anslås til å være første halvår 2021.

Forurensning

Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen fra 6 stasjoner fra begge områdene totalt. Analyseresultatene viser at det er påvist konsentrasjoner av PAH-forbindelser i moderat til dårlig miljøstand (tilstandsklasse III og IV) i fire av seks av de analyserte prøver, samt konsentrasjon av TBT i tilstandsklasse IV i én prøve. For de øvrige analyserte stoffene er det ikke påvist konsentrasjoner over tilstandsklasse II (god miljøtilstand).

Naturverdier

Det er registrert én fugleart (krykkje) av særlig stor forvaltningsinteresse i nærheten av utfyllingslokalitetene i Naturbase. Det er ikke registrert fiskeriinteresser i nærheten av tiltaksområdet.

Høring

Søknadsdokumentene legges til offentlig gjennomsyn hos Gildeskål kommune, og på Statsforvalteren i Nordland sin nettside: www.statsforvalteren.no/no. Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller til Fylkesmannen i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 15. februar 2021.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS