Ingressbilde[1]

Høring navnesak 2019/167 og 2021/99

Utvidet høringsfrist; uttalelser sendes innen 30.06.2021
Oppstart av navnesakene 2019/167 – Hallskjæret – Hattskjæret og 2021/99 – Mårnessjøen – Mårnessjyen og andre stadsnavn

I iht. lov om stadnamn kunngjøres oppstart av 2 navnesaker; navnesak 2019/167 Hallskjæret – Hattskjæret og navnesak 2021/99 – Mårnessjøen – Mårnessjyen og andre stadsnavn. Sakene er reist av kartverket for å få avklart skrivemåte på skjæret Hallskjæret/Hattskjæret og skrivemåten sjø og sjy i Gildeskål kommune.

I lov om stadnamn står det i § 8 beskrevet nærmere om kunngjøring og høyring (sitat):

Når ei namnesak er teken opp med vedtaksorganet, skal saka gjerast kjend for dei som har rett til å uttale seg. Kommunane har ansvar for å kunngjere at det er reist namnesak.
I saker om skrivemåten av nedervde bruksnamn, der eigaren har rett til å fastsetje skrivemåten, jf. § 5 tredje ledd, kan skrivemåten vedtakast utan høyring.

Eigaren eller festaren har rett til å uttale seg i saker som gjeld skrivemåten av bruksnamn. Eigaren eller festaren har òg rett til å uttale seg i saker som gjeld gardsnamn, når skrivemåten av gardsnamnet skal vere retningsgivande for skrivemåten av bruksnamnet.

Kommunane har rett til å uttale seg når vedtaket skal gjerast av andre organ enn kommunen sjølv. Fylkeskommunane har rett til å uttale seg i saker som gjeld område som femner om meir enn ein kommune. Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har ei særleg tilknyting til.

For øvrig innhold i stedsnavnloven vises til følgende link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11

 

I dette tilfelle er det Kartverket som har reist navnesakene. Gildeskål kommune skal offentliggjøre dette og innhente eventuelle uttalelser fra andre og i tillegg evt. gi en egen vurdering av forslag til navn.

Gildeskål kommune ber med utgangspunkt i dette om uttalelser til navnesakene 2019/167 – Hallskjæret – Hattskjæret og 2021/99 – Mårnessjøen – Mårnessjyen og andre stednavn i Gildeskål kommune. Uttalelsene/forslag sendes skriftlig til Gildeskål kommune, Plan- og bygg, postboks 54, 8138 INNDYR eller digitalt til postmottak@gildeskal.kommune.no innen 30.06.21. Sakens dokumenter går fram av vedlegg:

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS