Offentlig kunngjøring om vedtak om navn på fylkeskommunale anlegg - holdeplass og vegkryss Skauvoll

Fylkesråd for transport og infrastruktur har i fylkesråd 01.06.2021 vedtatt navnene «Skauvollkrysset» og «Skauvoll» for vegkryss og holdeplasser langs fv. 17 og fv. 838 i Gildeskål kommune.

2021-06-21

Offentlig utlysning av akvakultursøknad fra Salten N950 AS

Utvidelse av slaktemerd 28856 Skauholmen. Lokaliteten har i dag en kapasitet på 780 tonn MTB og omsøkes nå opp til 975 tonn MTB. Det omsøkes også en arealutvidelse for en ekstra merd på det eksisterende anlegget.

2021-06-21
Organic Seafarm

Offentlig utlysning av akvakultursøknad fra Organic Seafarm AS

Areal- og biomasseendring på lokalitet 11112 Kjerkvika i Nordfjorden

2021-05-28
Organic Seafarm[1]

Offentlig utlysning av akvakultursøknad fra Organic Seafarm AS

Biomasseendring på lokalitet 18717 Hammarvika i Nordfjorden

2021-05-28
Ingressbilde[1]

Høring navnesak 2019/167 og 2021/99

Utvidet høringsfrist; uttalelser sendes innen 30.06.2021
Oppstart av navnesakene 2019/167 – Hallskjæret – Hattskjæret og 2021/99 – Mårnessjøen – Mårnessjyen og andre stadsnavn

2021-05-14
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS