Styrmann_web_200x150

Høringsuttalelse nytt ferge og hurtigbåttilbud i Nordland

Kommunestyret har i møte 27.06.2017 vedtatt følgende uttalelse i forbindelse med nytt ferge og hurtigbåttilbud:

Ferge 18-444 Sund-Horsdal-Sørarnøy

Kapasiteten må være minst 4 trailere. (25-30000 tonn laks i 2018. Forventes å øke med 2000 tonn pr. år.)

«BF Gildeskål» kan dekke behovet i noen år, men den må være stabil. Den kan ikke brukes som reserveferge andre steder, innsatte reserveferger i sambandet 18-444 har vist seg å ha for liten kapasitet til å betjene Sund- Arnøya pga lakseslakteriet og det nye fiskemottaket.

Ruteoppsettet må settes opp i samarbeid med slakteriet og befolkningen, og frekvensen må være minst som i dag.

Pendlerferge Sund-Horsdal kl 7:45 og 11:45. Sund 16:15, signal 19:00 og 20:40, må beholdes. Kveldsturene på signal dekker barn og unges fritids- og kulturaktiviteter på Inndyr.

H.båt 18-455

Sørarnøy-Våg må ha dagpendlertilbud fra Bodø mandag-fredag.

Fleinvær må ha dagpendlertilbud fra Bodø.

Litt uklart hva kveldstur fra Bodø alle kvelder unntatt lørdag innebærer.

Hvor er løsning for reise til Fleinvær og Inndyr på ettermiddagen?

Det må være et kveldstilbud som dekker kulturaktiviteter i Bodø.

Det må fortsatt være mulig å dagpendle fra Inndyr til Bodø.

H.båt 18-447

Meløy v.g. skole, Inndyr, har behov for transport av elever torsdag og fredag ettermiddager, både nord- og sørgående. Sørgående løses i dag ved at «MS Femris» korresponderer med sørgående hurtigbåt fra Arnøy. Nordgående korresponderer i dag ikke med nordgående båt Bodø-Steigen. Det er også behov for retur søndager.

Gildeskål og Bodø er en BAS-region. Dette opprettholdes ved H.båt 18-447.

I tillegg sørger båten for korrespondanse med de ordinære hurtigbåtene, slik at dagpendling mellom kommunesenteret Inndyr og Bodø er mulig.

Uten ekstra tur betjener samme båt, også rutene for dagpendling Arnøy – Inndyr.

Båten vil med kai på Inndyr (natt) som i dag, kunne fungere som beredskapsbåt for politiet og skyss av helsepersonell. Politiet har p.t. ikke beredskapsbåt i vårt område. Kommunen har også behov for skyss av helsepersonell. Det er stort behov for kommunen for å leie båten til kulturarrangementer, kveldsmøter, befaring, turistsatsning, mm.

18-447 kan betjene tilbudet for Sørfugløy som ett alternativ til Nordlandsekspressen. 18-447 kan også betjene de andre øyene.

H.båt 23-731 Nordlandsekspressen

Forslag fra NFK er at denne båten betjener pendlerruten fra Bodø til Våg og Sørarnøy. Hvordan løses anløp for dagpendling Inndyr på ettermiddagene hvis rute 18-447 legges ned ? Med bruk av rute 18-447 kan Inndyr dagpendle som i dag med overgang i Våg.

Innspill fra lokal høring:

Arnøyene lokalutvalg:
Arnøyene er et verdiskapende samfunn i vekst.
13 personer pendler daglig fra Arnøyene til Inndyr. Pendlertiden øker med 1 t 40 m pr. dag.
Mange pendlere kommer for seint på jobb.
Noen pendler fra Inndyr til Arnøyene. Dette blir ikke mulig lengre.
Økte kanselleringer av ferge fører til usikkerhet om ansatte kommer seg på jobb.
Ikke alle har mulighet for å ta med seg bil/har ikke førerkort. Kun morgen og ettermiddag med bussforbindelse.
Fergen er ofte full slik at privatbiler ikke kommer med.
Frykter fraflytting.
Skoleelever som har svømmeundervisning.
Innbyggere som besøker tannlege, lege, helsesøster osv.

Fleinvær lokalutvalg:
Får ikke Fleinvær andre båtanløp enn «ukependling»?
Hvis H-båt 18-447 legges ned vil Fleinvær bli helt uten kommunikasjon med resten av Gildeskål. Ansatte i kommunen kommer seg heller ikke til Fleinvær.

Salten N950:
Avhengig av gode kommunikasjoner.
Har 50 ansatte.
Slaktevolum økes.
Dagens rutetilbud er ett minimum.
Dagens ferge er ok, men de trenger økt kapasitet.
De ønsker seg større ferge og gjerne noen avganger direkte til Bodø.
Fra Salten N950 går det ut årlige verdier for ca 1,5 milliarder.

Sørfugløy velforening:
Har ingen andre muligheter enn Nordlandsekspressen (kun på signal). Ca 3000 reisende pr år.
Øya brukes til fjellklatringsfestivaler, ekstremsport, friluftsundervisning for barn og ungdom
Det er ca 50 godt vedlikeholdte boenheter.
Rekreasjon og opplevelser.
Naturreservat. Har avtale med Fylkesmannen i Nordland/Statens naturoppsyn om utsetting av godkjente minkfeller. Disse krever hyppig tilsyn.
Fugløya er pga beliggenheten «mottakere» av store mengder søppel, bl.a. plast. Det har de senere årene vært storstilt søppelplukking der med bistand fra Iris Salten.

 • Sammendrag:

 • Ferge Sund – Horsdal – Sørarnøy.

  FV 838 rustes opp til å ha kapasitet til næringstransporten fra Sørarnøy til FV 17. Flaskehalsen for denne transporten vil i nærmeste fremtid være bilfergen mellom FV 838 og Sørarnøy hvor lakseslakteriet N-950 ligger. «BF Gildeskål» som trafikkerer sambandet i dag tar 4 trailere pr tur. Det største problemet i dette sambandet i dag er at fergen erstattes ofte med reserveferge med kapasitet til 2 trailere når «BF Gildeskål» må erstatte ferger som er ute av drift i Meløy og Rødøybassenget. Kapasitet på dagens reserveferger er langt fra behovet. Enhver forsinkelse i transporten fra opplasting på trailer til kunden mottar varen, som er en kjølt ferskvare, forringer verdien for kunden og vil derav være negativ for produksjonen på Nordlandskysten. Vi gjør oppmerksom på at alle tre anløpene har nye moderne fergekaier.

  Styringsgruppa for utredning av nye rutestrukturer for ferger og hurtigbåter skriver i sammendraget i høringsdokumentet: Fiske og oppdrettsbasert industri får et fergetilbud som ivaretar kapasitet og regularitet.

  Hurtigbåt.

  Dagpendling mellom Inndyr – Arnøyene og Sandhornøy (Våg) og inn til service og trafikknutepunkt Bodø er i dag tilfredsstillende med kombinasjon av Nordlandsekspressen og dagpendlerbåt samt overgang til/fra lokalrute 18-447. Ved en nedleggelse av rute 18-447 vil Inndyr være utelukket fra dagpendling samt at Fleinvær får redusert frekvens. Gildeskål og Bodø er en BAS region som følge av bl.annet hurtigbåten.

  I utredning nye rutestrukturer står følgende i sammendraget – hovedlinjer. «3. Bedre transporttilbud for reiselivet.»

  I tillegg til behovet for arbeidspendling og ordinær reise inn til trafikknutepunkter er det en uttalt politikk Regionalt så vel som lokalt at næringsutviklingen i dag og i nærmeste fremtid i stor grad vil rette seg mot kysten – de marine næringene og reiseliv. For Nordlands befolkning er også kysten og øyriket viktig som ferie og rekreasjon.

  I Gildeskål kommune er de største fokusområdene for næringsutvikling- marin sektor, fiskeri og reiseliv. På reiselivssiden knyttet opp mot øyene og behovet for båt nevnes særskilt «Fordypningsrommet» i Fleinvær – «Havrettsbordet i Fleinvær» og reiselivsbedriften Arnøy brygge.

  Det fokuseres på å korte ned reisetiden på Nordlandsekspressen mellom Helgeland og Bodø ved å øke hastigheten med 3-4 kt, redusere godskapasitet, samt å redusere antall anløp. Det er vanskelig å se hvordan dette harmonerer med økt satsning og økt fokus på de kystnære næringene som havbruk og reiseliv, med færre anløpssteder.

  Gildeskål kommune ber særskilt om at Sørfugløy anløpes av Nordlandsekspressen i forhold til behovet. Antall reisende er oppgitt til ca 3000 i hovedsak i sommermånedene – spesielt fredag og søndag. Tidstap ved anløp er marginalt.

  Vi minner også på at det spesielt i sommermånedene er kapasitetsproblemer på hurtigbåtene mellom Bodø og Gildeskål hvor en ofte opplever at reisende blir stående igjen på kai når båtene er fulle, og dette fremmer ikke økt satsing på bolyst, reiseliv og annen næring.»

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS