Ildsted

Installering av nytt ildsted, samt endring av eksisterende ildsted i eksisterende bygning innefor en bruksenhet eller brancelle er unntatt søknadsplikt.Installering av nytt ildsted, samt endring og reparasjon av eksisterende ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra søknadsplikt, jf. byggesaksforskriften § 4-1 bokstav b) nr. 3. Det er altså ikke lenger nødvendig med kvalifisert kontroll av ildsteder etter plan- og bygningslovgivningen. Det foreligger imidlertid meldeplikt til feiervesenet ved installering av ildsted, jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT). Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget og har myndighet til å gi pålegg om retting m.m., jf. FOBTOT § 7-2.


Til orientering er oppføring av skorstein søknadspliktig.


§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling:


a) Mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse. Mønehøyde kan være inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 m. Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15 m2 .
Avstand til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0 m.

Merknad  til bokstav a): Avstanden til nabogrensen må ikke være mindre enn 4 m.


b) Følgende mindre tiltak i eksisterende byggverk:
    1. Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde
    2. Installering, endring og reparasjon av våtrom og enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en   bruksenhet eller branncelle.
    3. Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle. 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS