Priser Byggsaker – Fradelingssaker – Plansaker - Oppmåling

A.        Generelt

Regulativet fastsetter gebyrer til Gildeskål kommune for saksbehandling i henhold til plan- og bygningslovens § 33-1, matrikkellovens § 32, eierseksjonslovens § 7, forskrift etter forvaltningslovens § 27a og forskrift om begrensning av forurensning § 11-4, jf. §12-4.

1.           Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester som omfattes av dette regulativ skal betale gebyr. Gebyrene er beregnet å skulle dekke kostnader for den enkelte tjeneste. Kostnadene omfatter bl.a. lønn til personell, reisekostnader, instrumenter og materiell, utstyr og programvare, kontorhold og administrasjonsutgifter.

Gebyrfrie tjenester er rene forespørsler, alminnelig publikumsveiledning og vanlige skjemaer, samt forespørsler om tiltak som krever søknad etter plan og bygningslovens § 20.

2.           Gyldighet

Gebyr beregnes etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger.

3.           Betalingsbestemmelser

Gebyr betales til Gildeskål kommune etter faktura og innen angitt frist. Betaling skjer som hovedregel etterskuddsvis, men ved bestilling av tjenester der samlet gebyr overstiger kr. 25.000,- skal hele gebyret betales på forskudd.

For byggsaker som blir avslått, og som ikke medfører revidert søknad, reduseres gebyret med 20 %. Ved ny søknad etter bortfall av tillatelse etter pbl § 21-9 betales fullt gebyr.

Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av rene gebyr. Ved salg av kart, kopier og grensemerker beregnes merverdiavgift i tillegg til oppgitt pris.

4.           Justering av gebyr

For innsendte søknader som er mangelfulle og medfører merarbeid, kan gebyret forhøyes med grunnlag i medgått tid til merarbeid, jfr. pkt. G1.

Hvis gebyret anses å bli urimelig høyt kan nærmeste leder redusere gebyret etter skjønn. For at gebyret skal anses urimelig må det være meget stort avvik fra gjennomsnittlige kostnader for den enkelte tjeneste.

For overskridelse av lovbestemt saksbehandlingsfrist reduseres gebyret i henhold til Forskrift om byggsak § 7-4.

5.           Klagebehandling

Gebyrfastsetting i den enkelte sak er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages.

Klageinstans for skjønnsmessig fastsatte gebyrer er formannskapet.

6.           Udekket krav

Dersom kommunen har en forfalt fordring for tidligere utførte tjenester, skal ny søknad ikke behandles før udekket krav er oppgjort eller det er stilt sikkerhet for kravet.

Priser:

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS