Informasjon til pasienter ved Gildeskål legekontor

Under den pågående pandemien er driften ved Gildeskål legekontor noe endret sammenlignet med tidligere normal drift, som flere pasienter har merket.

Siden 13.3. har legekontoret hatt svært redusert drift, og ikke tatt imot pasienter til ordinære timer. Mye har blitt løst på telefon eller ved elektronisk kommunikasjon via helsenorge. Vi har imidlertid fra uke 14 hatt åpent for ordinære timer, det vil si oppmøtetimer hos lege.

Det er likevel fremdeles noen endringer i tilbudet til pasientene.

Dr. Nina Ihle Hadland og dr. Haeng Nam Park har åpent for både ordinære oppmøtetimer, og vi vil også kunne tilby videokonsultasjoner  og e-konsultasjoner (via helsenorge) for de pasientene som måtte ønske dette – men vi må understreke at det er begrenset hva man kan diskutere og behandle per video/e-konsultasjon. Problemstillinger som krever fysisk undersøkelse, så som diverse smertetilstander i muskel/skjelett, blodtrykkskontroller, “årskontroller” – kontroller som krever at legen fysisk undersøker pasienten – må gjennomføres på ordinære oppmøtetimer. Det samme gjelder forlengelse av sykemeldinger, diverse attester, og blodprøvekontroller.

Kommuneoverlege Laila Didriksen vil primært arbeide med administrative og praktiske oppgaver knyttet opp mot den pågående coronaviruspandemien. Dermed vil hennes pasienter bli bedt om å forholde seg til dr. Haeng Nam Park inntil videre.

Vi ber om at pasienter som ønsker time, ringer til legekontoret som vanlig, og informerer om de ønsker ordinær time eller videokonsultasjon, og gjør en avtale. Dr. Nina Ihle Hadland og dr. Haeng Nam Park kan i tillegg kontaktes via helsenorge for e-konsultasjon. Vi gjør oppmerksom på at ved video- eller e-konsultasjon vil du få faktura i posten i etterkant av konsultasjonen. Konsultasjoner som dreier seg om coronavirus er gratis, konsultasjoner som dreier seg om øvrige problemstillinger/tilleggsproblemstillinger må dekkes av pasienten.

Vi ønsker primært ikke at pasienter med luftveissymptomer kommer på ordinær time, dette for å unngå eventuell smitte. Vi anbefaler at pasienter med luftveissymptomer som føler behov for legetilsyn eller kontakt med lege, først kontakter legekontoret for å enten bli satt opp til en video- eller telefonkonsultasjon, slik at legen kan snakke med pasienten og deretter ta stilling til om vedkommende må tas til kontroll på vår smitteavdeling, eller om vi kan gi råd per telefon/video.

Vi ber alle pasienter som ønsker time, om å informere sekretær om de har luftveissymptomer, og dersom mulig, er det fint om det kan opplyses om hva timen dreier seg om. Dersom pasienten ønsker videokonsultasjon, men legen ser at problemstillingen pasienten ønsker å ta opp, ikke egner seg for en videokonsultasjon, vil vi kontakte deg og avtale ordinær oppmøtetime.

Vi har stor pågang på telefonen, og må be om at pasienter som har spørsmål, eller behov for reseptfornyelse, bruker helsenorge for å kontakte lege. Meldingen vil sendes til din fastlege, eller dr. Haeng Nam Park dersom pasienten har dr. Didriksen som fastlege. Forespørsler per e-kontakt vil besvares i løpet av 5 virkedager.  Vi må be om at pasienter ikke kontakter lege på deres private telefoner.

Vi ber om forståelse for endringene som er inntrufne grunnet pågående pandemi. Vi har forståelse for at pasienter er engstelige for smitte, og kan forsikre om at legekontoret har gode rutiner for smittevern. For pasienter med luftveissymptomer har vi en egen smitteavdeling som er adskilt fra resten av legekontoret og adskilt fra venterommet, der vi kun tar imot pasienter med luftveissymptomer.

Vi ønsker pasientene våre velkommen til å ta kontakt med oss, og ber spesielt pasienter med kroniske problemstillinger med behov for tett oppfølging, om å ta kontakt for å få adekvat behandling – det er alltid mye lettere å forebygge enn å behandle!

 

På vegne av legene ved Gildeskål legekontor,

Dr. Haeng Nam Park
Kommuneoverlege dr. Laila Didriksen
Dr. Nina Ihle Hadland

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS