0I3A5606

Kommuneplanens arealdel - revisjon

Hvordan skal arealene på land og i sjø brukes og forvaltes i årene fremover?

Plan og eiendomsutvalget har i møte den 21.04 vedtatt å starte opp arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet beskriver hvordan Gildeskål kommune vil tilrettelegge arbeidet med ny arealplan. Her beskrives rammer for planarbeidet, hvilke tema som skal behandles, hvordan arbeidet skal organiseres, muligheter for medvirkning og hvilke frister og milepæler som gjelder for arbeidet. 

Gjeldende arealplankart finner du her

Kommunestyret har i sak 17/22 den 10.03.22 vedtatt at følgende tema skal ha hovedfokus i denne revisjonen:

 • Boligområder og spredt boligbebyggelse (gjennomgang av eksisterende og innspill om nye områder)
 • Næringsarealer– både i spredtområder og områder med krav om regulering (gjennomgang av eksisterende og innspill om nye områder)
 • Områder for akvakultur, inkludert landbasert oppdrett (gjennomgang av eksisterende og innspill om nye områder)
 • Naustområder og anlegg for flytebrygger (plassering og omfang)
 • Hensynssoner (omfang og avgrensning)
 • Kraftstasjoner (arealformål i plan)
 • Bestemmelser til planen (endringer og justeringer)

Dokumenter i saken finnes her:

Planprogram vedtatt.pdf

Saksprotokoll Oppstart av kommuneplanens arealdel 2023-2035. Høring og offentlig ettersyn av planprogram.docx

 

Medvirkning

Det legges opp til en bred medvirkning gjennom planprosessen. Før sommeren skal det blant annet gjennomføres folkemøter i samarbeid med lokalutvalgene i alle kretsene for å få innspill til planarbeidet:

 • Arnøyene: Mandag 09.05 kl. 19.30 på Grendehuset
 • Sandhornøy lokalutvalg: Tirsdag 10.05 kl. 19.00 på Sandhornøy skole
 • Sørfjorden og Forstranda lokalutvalg: Torsdag 12.05. kl. 19.00 på ungdomshuset i Sørfjorden
 • Storvikbukta lokalutvalg: Mandag 23.05 kl. 18.00 på ungdomshuset i Storvika
 • Inndyr og omegn lokalutvalg: Tirsdag 07.06 kl. 19.30 i kommunestyresalen
 • Fleinvær lokalutvalg: Torsdag 01.09 kl. 18.30 i Sørvær
 • Nordfjorden lokalutvalg: Tirsdag 30.08 kl. 19.00 på ungdomshuset i Nygårdsjøen

Det vil også arrangeres innspillsmøter med næringsaktørene i kommunen, lag og foreninger samt de kommunale rådene i forbindelse med oppstart av planarbeidet.

Innspill til planarbeidet

Vi ønsker at innspill sendes skriftlig til Gildeskål kommune. Fristen settes til 15.09.22.

Innspill til planarbeidet og evt. uttalelse til planprogrammet sendes: postmottak@gildeskal.kommune.no eller Gildeskål kommune, postboks 54, 8138 Inndyr.

Innspill kan også sendes/leveres Gildeskål kommune, Inndyrveien 72, 8140 Inndyr.

Kontaktperson

Dersom det er spørsmål til planarbeidet, er kontaktperson Hedvig Pedersen Holm, e-post holhed@gildeskal.kommune.no mobil 99038112

Milepæler i planarbeidet

Våren – høsten 2022

Oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel meldes samtidig som planprogrammet sendes på høring. I planprogrammet ligger forslag til fokustema og andre føringer for planarbeidet. I denne fasen er det viktig å komme med innspill til tema som bør utredes samt planer for ny eller endret arealbruk. I forbindelse med oppstart av planarbeidet legges det opp til stor grad av medvirkning, bl.a. innbyggermøter i kretsene i samarbeid med lokalutvalgene.

Det vil også legges opp til dialog med politiske råd og utvalg, næringsinteresser og andre interesseorganisasjoner.

Høst-vinter 2022

Planfase: I planfasen vil innspill til planprogram og melding om oppstart vurderes. Det vil gjennomføres befaringer og møter etter behov. I planfasen vil det gjennomføres utredning av fokustema. Hovedtyngden av arbeidet vil foregå internt i kommunen, men det kan også være aktuelt med møter og idedugnader rundt ulike tema.

Vår-sommer 2023

Høring og offentlig ettersyn: I høringsfasen legges planforslaget ut til offentlig ettersyn. Alle berørte parter, interesserte, organisasjoner og myndigheter inviteres til å uttale seg om planforslaget. Her presenteres forslag til mål, strategier samt plankart med forslag til arealbruk og tilhørende bestemmelser. Nasjonale og regionale myndigheter får uttale seg til planforslaget, og kan fremme innsigelse dersom nasjonale eller vesentlige regionale interesser blir skadelidende. Alle interesserte skal gis mulighet til å gi merknader til planforslaget. Etter høringsfasen vil alle merknader oppsummeres og synliggjøres.

Høst 2023

Gjennomgang av høringsuttalelser og evt. endringer/justeringer i planen. Dersom det ikke kommer vesentlige innvendinger eller innsigelser til planforslaget, legges det opp til vedtak av planen i juni 2023.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS