Oppstart_kommuneplanens_samfunnsdel

Varsel om oppstart av arbeid med

Kommuneplanens samfunnsdel og høring av planstrategi og planprogram 2020-2023

Varsel om oppstart

Nå starter arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Første steg i prosessen er å lage et planprogram som forteller hvordan vi har tenkt å gjennomføre arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet legges nå ut til offentlig ettersyn slik at alle har mulighet til å kommentere det før endelig behandling og vedtak i kommunestyret. Se planprogram nedenfor. Gildeskål har i henhold til Plan og bygningslovens § 10-1 valgt å slå sammen planstrategien og oppstarten av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel handler om hvilken utvikling vi ønsker i Gildeskålsamfunnet. I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre de strategiske valgene som tas. Planen er kommunens overordnede styringsdokument, og legger føringer for kommunens utvikling frem mot 2032.

Kommunal planstrategi

Dette er en oversikt over hvilke planer Gildeskål kommune skal utarbeide eller revidere i perioden. Denne oversikten inneholder ikke private reguleringsplaner. Dokumentet nedenfor inneholder forslag til planstrategi for perioden 2020-2023. 

Si din mening

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, til planprogrammet eller planstrategien sendes på e-post til postmottak@gildeskal.kommune.no, eller til postadresse Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr, og markeres med saksnummer 2019/995.

Fristen for å komme med innspill er satt til 02.06.2020.

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel med planstrategi

Særutskrift vedtak oppstart av planarbeid

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS