Salten kultursamarbeid logo

Kulturarbeidet i Salten utredes

Salten Kultursamarbeid har engasjert Telemarksforskning for å gjennomføre en kulturutredning på vegne av kommunene i regionen. Formålet med utredningen er å få kunnskap som skal bidra til at alle innbyggerne i Salten får et godt og allsidig kulturtilbud der de bor, også fremtiden.

Det var på en nettverkssamling i kultursamarbeidet, bestående av kulturlederne og politikere fra Salten, at behovet for en utredning meldte seg. Der ble det kommentert at de gjennomførte mulighetsstudiene for kommunene ikke hadde tatt opp spørsmål knyttet til kultur. Det var heller ikke annen forskning som kunne gi nettverket gode svar på spørsmål knyttet til kommunenes kulturarbeid.
 

Kulturens betydning
I tider hvor flere kommuner opplever en anstrengt kommuneøkonomi, er det spesielt viktig å diskutere og evaluere arbeidet som utføres, og mulighetene som fins. Kulturfeltet er i dag regulert gjennom lover som Kulturloven, Folkebibliotekloven og Opplæringsloven, men lovene sier lite om omfang og kvalitet. Derfor er det fort at kulturen blir skadelidende når kutt vurderes opp mot andre lovpålagte oppgaver.

Et velfungerende kulturliv har stor betydning både i et folkehelse perspektiv og for å skape attraktivitet og bolyst i kommunene. Det blir også stadig viktigere å ha kunnskap om - og ressurser til å utløse midler gjennom ulike nasjonale og internasjonale tilskuddsordninger.
 

 -Det er alltid sunt å evaluere den jobben en gjør, sier prosjektleder Hege Klette i Salten Kultursamarbeid. Denne innsikten gjør det mulig å vurdere nåsituasjonen og se nye muligheter.
 

Telemarksforskning
Telemarksforskning er en frittstående stiftelse som gjennomfører forskningsprosjekter, evalueringer og utredninger bl.a. på kunst- og kulturfeltet for både privat og offentlig sektor. De har markert seg med samfunnsøkonomiske analyser av kultur og er i dag et av få miljøer i Norden med kompetanse innen kulturøkonomi. Mest kjent er de kanskje for utgivelse av den årlige kulturindeksen.
 

Utredningen
Formålet med utredningen er å få kunnskap som skal bidra til at alle innbyggerne i Salten får et godt og allsidig kulturtilbud der de bor, også fremtiden. Dette gjør vi ved å sette fokus på kulturforvaltning og kulturutvikling i dagens kommuner.

De to perspektivene som ønskes belyst er kommunenes virkemiddelapparat innenfor kultur og en analyse av Salten kultursamarbeids verdi for kommunene. Kartleggingen vil gjennomføres ved å kombinere kvantitative data med en kvalitativ undersøkelse som avsluttes med en felles work-shop.
 

Resultat
Denne kulturelle situasjonsanalysen skal danne grunnlag for konkrete anbefalinger om videre arbeid både i kommunene og kultursamarbeidet og er av stor strategisk betydning for nettverket.


-Vi er svært tilfreds med å ha fått Telemarksforskning til å gjennomføre utredningen for oss.  Vi har stor tro på at denne utredningen, kombinert med dyktige - og engasjerte kulturarbeidere og politikere i kommunene, vil gi en merverdi for det lokale - og regionale kulturlivet fremover.
 

Rapporten vil presenteres på nettverkssamlingen i Kobbelv 8. mai.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS