nyttbilde_med_regplan

REVIDERING AV REGULERINGSPLAN FOR ERTENVÅG BOLIGOMRÅDE, HAVN OG INDUSTRI

Kunngjøring - oppstart av planarbeid

24.05.18 - 06.07.18

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det kjent med at Gildeskål kommune starter arbeid med revidering av reguleringsplan for Ertenvåg, boligområde, havn og industri.

Planområdets totale areal er på ca. 395 dekar og planavgrensningen er tenkt som på bildet.  Planens nordlige grense går fra bensinstasjonen på Nygårdsjøen og erstatter en eldre reguleringsplan i dette området. Tilgrensende arealer i sør er satt av til bolig og næringsformål i kommuneplan. Disse områdene vil tas inn i ny plan.

Planen fremmes som en detaljregulering og Gildeskål kommune står selv for utførelsen arbeidet. Gildeskål kommune har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning jf. Pbl 4-2 og KU-forskriften. Planens nye navn vil bli «Nygårdsjøen havneområde».

Eierforholdene i området er en blanding av kommunale, fylkeskommunale og private eiendommer. Kommunen vil i løpet av prosessen gjøre avtaler med aktuelle grunneiere for erverv av nye bolig- og næringsarealer.

Hensikten med revideringen er å styre utviklingen av området i tråd med kommunens overordnede mål samt å tydeliggjøre regionale og nasjonale målsetninger om å skape et godt bomiljø for alle med fokus på gangbar nærhet til de fleste offentlige og private tjenesteytere.  Vi ser revideringen i samspill med utviklingen av «Ny by ny flyplass» prosjektet i Bodø og et sentralt mål med revideringen er å legge tilrette for at Nygårdsjøen skal kunne bli et attraktivt sted for arbeidspendlere.

Referat_oppstartsmøte.pdf

Innspill i forbindelse med oppstart sendes til:

postmottak@gildeskal.kommune.no markert med saksnr.2018/56. Innen 6 Juli 2018

For spørsmål knyttet til planarbeidet kontakt: Arealplanlegger, Anders B. Owrenn på Tlf: 75 76 07 82

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS