Avgrensning_planområde

Varsel om oppstart

Reguleringsendring Sørarnøy havn planID 201102

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsendring for Sørarnøy Havn. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 18.05.20

2020-03-31
Bilde_planomr

Varsel om utvidelse av planområde

Gildeskål Kirkested, planID 201702

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles utvidelse av planarbeid for Gildeskål kirkested. Utvidelsen omhandler et mindre område i søndre del av planen med innlemmelse av sjøareal utenfor naustgruppen. Utvidelsen av planområdet vil legge til rette for etablering av flytebrygger utenfor naustgruppen. Høringsfrist 25.10.2019.

 

2019-09-25
ny oppstart

Varsel om oppstart av planarbeid – Reguleringsendring av Stabbursvingen

 

I medhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det kjent med at Gildeskål kommune starter revidering av detaljregulering for Stabbursvingen.

2018-06-05
nyttbilde_med_regplan

REVIDERING AV REGULERINGSPLAN FOR ERTENVÅG BOLIGOMRÅDE, HAVN OG INDUSTRI

Kunngjøring - oppstart av planarbeid

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det kjent med at Gildeskål kommune starter arbeid med revidering av reguleringsplan for Ertenvåg, boligområde, havn og industri.

2018-05-16

Varsel om planoppstart - detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for steinbrudd, Moan Skauvoll, Gildeskål kommune

Iht. plan- og bygningslovens §12-8 gjøres det kjent at Frode Isaksen har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detalj- reguleringsplan for steinbrudd, Moan på Skauvoll iGildeskål kommune. Norconsult AS er innleid til åforestå planarbeidet. Planområdet er på cirka 254 daa og omfatter hele eller deler av følgende eiendommer (gnr./bnr.): 21/3, 21/5 og 201/1. Plan- avgrensningen fremgår av kartskissen nedenfor (stiplet linje).

 

 

 

2017-12-13
annonse_oppstart_bilde

OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR OPPDRETTSANLEGG PÅ LAND FEØYA

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for eiendom gnr./bnr.: 84/2 i Gildeskål kommune.

2017-10-25
Avgrensning Kirkested

Varsel om oppstart av planarbeid for Gildeskål Kirkested.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid over Gildeskål Kirkested. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videreutvikling av Gildeskål Kirkested som kirkested, turist- og pilegrimsattraksjon, bosted og arena for formidling av kultur og historie, samtidig som vern og forvaltning av kulturminner og kulturlandskap ivaretas.

Hensikten med planarbeidet er bl.a. å legge til rette for nytt museumsbygg samt å vurdere adkomstveier og områder for parkering. Planens avgrensningsområde er det samme som i gjeldende reguleringsplan.

Boarch AS er engasjert av Gildeskål Kommune til å utarbeide et planforslag. Det informeres videre om at varselet om oppstart kun er til orientering og at innspill vil bli tatt til etterretning når planen legges ut til offentlig ettersyn.

2017-02-02
Kart oppstartsmelding_200x200

Frist for innspill 6. mai 2016

Oppstart av planarbeid: Finnvikhaugen 2, Våg i Gildeskål kommune

I medhold av plan og bygningsloven §§12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varsles det om oppstart av privat reguleringsplan for deler av gnr 72/3 i Gildeskål kommune. Området som kalles Finnvikhaugen 2 planlegges regulert til fritidsboliger, båtgarasje og område for flytebryggeanlegg. Det er ikke krav om konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet.

2016-04-25
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS