Planens avgrensning

Oppstart av planarbeid

Detalreguleringsplan for Skeineshaugen, Inndyr. Revisjon av plan

Det er etterspørsel etter attraktive boligtomter på Inndyr, og hensikten med planarbeidet er å legge til rette for noen flere boligtomter i planområdet.

 

2022-11-09
Unger på sykkel

Gang og sykkelveg Inndyr - oppstart av planarbeid

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette igangsetting av reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 838 gjennom Inndyr i Gildeskål kommune. Strekningen er på ca. 2 kilometer fra Flathaugen i nord til Oldervika i sør.

 

2022-05-16
Planavgrensning

Varsel om oppstart

Reguleringsplan Feøya planID 201710

Gildeskål kommune har mottatt varsel om oppstart av planarbeid for Feøya, Fleinvær, jf. plan- og bygningslovens § 12-8. Arbeidet utføres av BOARCH arkitekter AS, på vegne av Gigante Salmon AS. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 11.09.2021.

2021-07-14
Planavgrensning_bilde

Varsel om oppstart

Reguleringsplan Solvikhaugen planID 202103

Gildeskå kommune har mottatt varsel om oppstart av planarbeid for Solvikhaugen, jf. plan- og bygningslovens § 12-8. Arbeidet utføres av Norconsult AS, på vegne av Solvikhaugen AS. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 27.08.2021.

2021-07-14
Sørarnøy_havn_ny_plangrense

Varsel om utvidelse av planområde

Sørarnøy havn, planID 202001

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles utvidelse av planområde for Sørarnøy havn. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 26.05.2021.

2021-04-27
Planområde_Skaugvoll_Skaugvolløya

Varsel om oppstart

Revidering av reguleringsplan for Skauvoll og Skauvolløya


I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsendring for detaljreguleringsplan for Skauvoll og Skaugvolløya, planID 202102, og planID 202101.. 
Frist for innspill til planarbeidet er satt til 04.06.21. 

2021-04-21
Avgrensning_planområde

Varsel om oppstart

Reguleringsendring Sørarnøy havn planID 201102

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsendring for Sørarnøy Havn. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 18.05.20

2020-03-31
Bilde_planomr

Varsel om utvidelse av planområde

Gildeskål Kirkested, planID 201702

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles utvidelse av planarbeid for Gildeskål kirkested. Utvidelsen omhandler et mindre område i søndre del av planen med innlemmelse av sjøareal utenfor naustgruppen. Utvidelsen av planområdet vil legge til rette for etablering av flytebrygger utenfor naustgruppen. Høringsfrist 25.10.2019.

 

2019-09-25
ny oppstart

Varsel om oppstart av planarbeid – Reguleringsendring av Stabbursvingen

 

I medhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det kjent med at Gildeskål kommune starter revidering av detaljregulering for Stabbursvingen.

2018-06-05
nyttbilde_med_regplan

REVIDERING AV REGULERINGSPLAN FOR ERTENVÅG BOLIGOMRÅDE, HAVN OG INDUSTRI

Kunngjøring - oppstart av planarbeid

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det kjent med at Gildeskål kommune starter arbeid med revidering av reguleringsplan for Ertenvåg, boligområde, havn og industri.

2018-05-16
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS