Midlertidig bolig (nødbolig)

Har du ikke noe sted å sove og oppholde deg det neste døgnet? NAV-kontoret i kommunen kan skaffe deg et midlertidig boligtilbud i en nødsituasjon, som for eksempel ved utkastelse, brann eller samlivsbrudd.

Det midlertidige boligtilbudet skal hjelpe deg en kort periode når du har akutt behov for et sted å bo og bør ikke vare mer enn tre måneder. Har du ikke selv klart å skaffe annen bolig i denne perioden, skal NAV sette i gang tiltak for å sikre deg et varig botilbud.

Du kan få bo på et pensjonat, hospits eller et annet egnet husvære. NAV har ansvar for at det midlertidige botilbudet holder en forsvarlig standard. Kravene til standard er strengere hvis det er barnefamilier eller ungdom som skal bo der.

Målgruppe

Alle som er i akutt bolignød og som ikke selv klarer å skaffe et oppholdssted.

Trenger du et sted å bo fordi du er skrevet ut fra institusjon eller løslatt fra fengsel, skal NAV forsøke å skaffe deg et varig botilbud først.

Vilkår

Du har krav på et midlertidig botilbud når du ikke har noe sted å sove eller oppholde deg det neste døgnet. Hvorfor du har akutt behov for et botilbud, har ingen betydning. NAV krever heller ikke at du har prøvd å finne et botilbud på egen hånd først.

Pris

Har du ikke penger til å betale for det midlertidige botilbudet selv, kan du søke om økonomisk stønad.

Om søknadsprosessen

Veiledning

Ta kontakt med NAV-kontoret i kommunen for å søke om midlertidig botilbud. I søknaden trenger du bare beskrive situasjonen du er i og hvorfor du har behov for midlertidig bolig.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen NAV har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. NAV-kontoret kan gi veiledning ved behov.

Send klagen direkte til NAV-kontoret i kommunen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender NAV klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Lover og retningslinjer

Sosialtjenesteloven § 27 (Midlertidig botilbud)

Rundskriv til sosialtjenesteloven (Midlertidig botilbud)

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS