Koronavirus (1)

Korona

Nyhetsbrev 11.11.2020

Pga. korona-situasjonen sender Gildeskål kommune nyhetsbrev som distribueres til alle husstandene i kommunen, med god hjelp av lokalutvalgene.

 Til alle innbyggere i Gildeskål! / To all inhabitants in Gildeskål municipality!

 

Da er situasjonen dessverre blitt slik at vi på oppfordring starter opp igjen med å lage «Korona Nyhetsbrev». Brevene vil som tidligere inneholde det viktigste av informasjon fra kommunen i forhold til nødvendige tiltak vedrørende Covid 19-pandemien, og er et tilbud spesielt til de som ikke henter slik informasjon på kommunens hjemmeside eller via Facebook.

Vi ser både i verden generelt, men også i eget land, en stor oppblomstring av viruset og igjen blir det nødvendig å skjerpe sansene og bidra til å redusere smittetrykket. Heldigvis har vi til nå fortsatt ikke opplevd noen kjente smittetilfeller i Gildeskål (bank i bordet!), men vi ser at utviklingen lokalt er urovekkende, spesielt i Bodø. Vi må derfor bare forberede oss på at viruset nok også vil komme til oss, men jo lengre vi utsetter det og jo færre tilfeller vi opplever, jo mindre «stresser» vi de viktigste helsetjenestene våre. Tenk på det og bidra i kampen mot viruset!

Vi vil som tidligere oppfordre våre innbyggere og besøkende til å holde seg orientert om og forholde seg lojalt til myndighetenes smitteverntiltak for ikke å utsette de mest utsatte gruppene for unødig risiko. Når vi i det daglig står ovenfor valget om å «gjøre eller ikke gjøre» en spesifikk ting, bør vi spørre oss; Er det lovlig? Er det nødvendig? Er det smart? Hvis vi ikke kan svare ja på alle disse spørsmålene er oppfordringen; LA DET VÆRE, IKKE GJØR DET!

Fra kommunens side vil vi ha fokus på så lenge som mulig å opprettholde tilbudene til barna og de unge fordi vi vet hvor viktig aktiviteter og tid sammen med venner er for disse. Disse blir vår prioriterte gruppe. Samtidig vil vi opprettholde mulighetene til å besøke våre kjære på eldresenteret og på Gibos under samme regelverk som vi har hatt den siste tiden. Når det kommer til politisk aktivitet vil denne bli opprettholdt, men igjen foregå digitalt over nettet. Kommunehuset vil foreløpig ikke bli stengt, men man bør absolutt gjøre avtale i forkant før man eventuelt kommer hit. Dette fordi vi igjen oppfordrer ansatte til å benytte hjemmekontor så kanskje treffes vedkommende du skulle besøke best på «Teams» eller telefon.

Dersom vi alle bidrar som best vi kan så håper vi at smittebølge 2 skal være over slik at vi kan feire julen så normalt som mulig. Kommunen følger situasjonen tett så endringer kan komme på kort varsel!

 

Unfortunately, the situation regarding COVID-19 has come to the point that we again start writing the “corona newsletter”. The letters will, as earlier letters have, contain the most important information from the municipality regarding necessary measures regarding the COVID-19 pandemic.

We see, both globally and in our own country, increased incidences of cases of COVID-19, and again we need to stand together to try and contain the virus. Luckily, we still haven’t had any known cases in Gildeskål, but we see in our neighbouring municipalities that the incidence rate increases, especially in Bodø. Therefore, we must prepare that the virus also will reach Gildeskål, but the longer we can delay this and the better we can work together to contain the virus, the better – and the less stress we will cause the local health care division. Think about this and contribute in the fight against the virus!

As earlier, we wish to encourage our inhabitants and visitors to stay oriented about and follow the authorities’ infection control measures, as to not expose vulnerable groups to unnecessary risks. On an everyday basis, when we have the choice to “do or not to do” regarding leisurely activities, ask yourselves: is it legal? Is it necessary? Is it clever? If the answer isn’t “yes” to all of the above: DON’T DO IT!

The municipality wishes to focus on keeping leisure activities for children and youths open as long as possible, because we know the importance of activities and spending time together with friends in this age group. Children and youth will be our priorities. Simultaneously we find it important that the possibility to visiting our loved ones at GIBOS and at the senior centre is maintained. The guidelines for visitors to these places are not changed, and they are open for visitors by appointment. Political activities will be maintained, but mainly online. The town hall will not be closed, but we encourage visitors to call beforehand and make an appointment, rather than just showing up unannounced. This is because we encourage our employees to keep “home office”, and the person you wish to see may only be reachable via phone or teams.

Our hope is that the total contribution from us all will make the second wave of infection pass as soon as possible, so that we all can celebrate Christmas as normal as can be. The municipality follows the situation closely, and changes may occur at short notice.

 

Bjørn Magne Pedersen
Ordfører / Mayor
Gildeskål kommune

 

 

Kjære alle i Gildeskål! / Dear inhabitants of Gildeskål municipality!

I skrivende stund har vi ikke noen kjente tilfeller av koronavirus i vår kommune, men vi som jobber i helsetjenesten merker at viruset nærmer seg. Det er bare et tidsspørsmål før vi får smitte også hit i vår kommune. Vi er forberedt på dette og vi er forberedt på å takle situasjonen når smitten kommer, men vi er avhengige av hjelp fra befolkningen.

Vi trenger fremdeles deres hjelp til basalt smittevern: håndvask, håndspriting, holde avstand til hverandre og ha lav terskel for å være hjemme ved symptomer fra luftveiene og/eller feber – dette gjelder både barn og voksne. Vi ønsker også at befolkningen har lav terskel for å teste seg, ved mistanke om smitte. Husk at testing er gratis, og det er ingen skam i hverken å teste seg eller å være smittet.

Vi oppfordrer alle, både ungdom og voksne, til å holde avstand, og ikke samles i større grupper.  Dette er helt nødvendig for å unngå at eventuell smitte spres. Vi har full forståelse for at folk er lei, og at det er slitsomt å hele tiden måtte forholde seg til nye retningslinjer og anbefalinger. Likevel er det helt nødvendig at dette gjøres, både for å minimere risiko for smitte, og for å minimere spredning av eventuell smitte. Vi håper alle at følgene av å følge de nye tiltakene og anbefalingene gjør at vi kan unngå nok en nedstengning av samfunnet, og ikke minst håper vi at det gjør at vi kan få ha en relativt normal julefeiring!
 

As this is written, we still don’t have any known cases of COVID-19 in out municipality. But we who work in the health care division are noticing that the virus is getting closer. It’s only a matter of time before the infection reaches Gildeskål. The health care division is prepared for this and we are prepared to deal with the infection when it comes, but we depend on the inhabitants to make sure the infection is contained!

We still need your help when it comes to basic infection control: washing hands, keep distance, and to keep a low threshold to stay at home in case of respiratory symptoms and/or fever – this applies to both adults and children. We ask that the inhabitants of Gildeskål has a low threshold for contacting the doctor’s office to arrange for testing, in case of suspected infection. Remember that testing is free of charge, and there is no shame in both being tested or having infection with COVID-19.

We encourage everyone, both adults and youths, to keep their distance to each other, and not to gather in large groups. This is absolutely necessary to avoid the spread of infection. We fully understand that people are tired and that it’s tiring to keep up with new guidelines and recommendations. Nevertheless it’s absolutely necessary that this is done, to minimize risk of infection and to minimize spread of infection. We hope that following the new recommendations and guidelines will help avoid yet another close-down, and last but not least we hope that it will lead to us being able to celebrate Christmas in relatively normal forms!

 

Besøk til legekontoret / Visits to the Doctor’s Office

Som dere alle nok har fått med dere, nærmer viruset seg også vår kommune. I den forbindelse er det nødvendig å gjøre noen tiltak vedr. besøkende til legekontoret.

Vi må be om at kun personer som har timeavtale på legekontoret, kommer innom. For reseptbestilling, spørsmål og annet ber vi om at dere ringer legekontoret. Videre må vi be om at ingen har med seg følge til legekontoret med mindre strengt nødvendig. Barn kan ha med seg 1 foresatt til legetime. Søsken kan ikke være med, med mindre de selv også har time. Legene vil i større grad enn før ha hjemmekontor, og det vil derfor bli økt forekomst av videokonsultasjoner. Dersom du er usikker på om din problemstilling lar seg løse ved videokonsultasjon, ber vi om at du ringer og diskuterer med legekontoret på forhånd.

Vi takker for forståelsen for at vi må gjøre disse tiltakene. Vi vil understreke at legekontoret har åpent både for vanlige og øyeblikkelig hjelp-timer, og vi ber om at alle som føler behov for kontakt med legekontoret ringer oss. Men vi er helt avhengige av at dere ringer først, fremfor å møte direkte.
 

As you all probably are aware of, the virus is approaching our municipality. With this in mind, it is necessary to make some changes regarding visits to the doctor’s office.

We must ask that only persons who have an appointment to show up at the doctor’s office. For prescriptions, questions and other, we ask that you call the doctor’s office to deal with these things. We must further ask that you come to the doctor’s office alone. Only those who strictly require assistance, may bring their assistant to the office. Children can be followed by one parent. Siblings cannot come, unless they themselves have an appointment. The doctors will more than earlier have home office, and because of this, more will be solved via video consultations or via phone. If you are insecure whether or not your medical issue can be solved via video/phone, please call us in advance to discuss.

We thank you all for understanding that these measures are necessary. We wish to stress that the doctor’s office has openings for both regular and emergency appointments, and we ask that anyone who feels the need, contacts the doctor’s office. But we do need you to call us first, rather than showing up directly.

Nina Ihle Hadland, kommuneoverlege / Municipal Doctor

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS