Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

woman_reading_blueprints_800_7980_113x150

Oppmåling

Om tjenestene, priser, lovhenvisninger, m.m.

Oppmålingsforretning - Generelt om tjenesten/ beskrivelse

Oppmålingsforretning kan gå ut på å

  • klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
  • fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen). For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen
  • merke nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven
  • overføre areal mellom to matrikkelenheter (arealoverføring)

 

Målgruppe

• Eiere av eiendom (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom)
• Personer som har festet grunn for mer enn 10 år
• Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste
 

Kriterier/ vilkår

Oppmålingsforretning skal blant annet avholdes hvis du skal:
• dele en matrikkelenhet
• feste del av en matrikkelenhet for mer enn 10 år
• registrere ny matrikkelenhet eller festegrunn
• overføre areal fra en matrikkelenhet til en annen
Oppmålingsforretning med kartlegging av eiendomsgrensene må være utført før grunnbokshjemmelen til matrikkelenheten kan tinglyses.
 

Pris for tjenesten

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret, jf prisliste i meny til høyre. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet. Hvis kommunen oversitter fristen for behandling av saken, skal gebyret avkortes med en tredjedel. Oversittes fristen med ytterligere 2 måneder skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.

Praktisk informasjon/ veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftlig. Gi blant annet opplysninger om
• hva som rekvireres (kartlegging av eksisterende grenser, grensejustering, arealoverføring osv)
• eier- og festeforhold
• grenser og naboeiendommer vist på kart.
 

Skjema

Skjema for søknad om deling/Rekvisisjon av oppmålingsforretning.pdf

Nedenfor er lenke til Statens kartverk som har utarbeidet aktuelle skjema; f.eks rekvisisjon av oppmåling, krav om sammenslåing av eiendommer/bruksnummer. Dokumenter til tinglysing, som Skjøte, Erklæring om rettigheter (vei, vann....), Hjemmelserklæring ved skifte/arv mm:

Skjema Statens kartverk

Vedlegg

Situasjonskart
Gjenpart av nabovarsel
Erklæring om rettigheter (veirett mm)
 

Søknaden sendes til

Gildeskål kommune
Postboks 54
8138 INNDYR
 

E-post adresse

Saksbehandling

Ved matrikkelføring av en sak som krever oppmålingsforretning, skal kommunen kontrollere at alle nødvendige offentlige tillatelser og annen nødvendig dokumentasjon foreligger. Den som bestyrer oppmålingsforretningen skal meddele tid og sted for forretningen. Varselet skal sendes til den som har krevd forretningen og alle som har grunnbokshjemmel til (eller kan godtgjøre at de eier) tilstøtende grunn. Det skal føres protokoll fra oppmålingsforretningen.

Saksbehandlingstid

Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker.

Klagemulighet

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på oppmålingsforretningen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon/ Kontaktavdeling

Avdeling:
Servicekontor
Telefon:
75760600
Epost:
postmottak@gildeskal.kommune.no
Postadresse:
Postboks 54  8138 INNDYR
Besøksadresse:
Kommunehuset, INNDYR

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS