Permisjon for elever i Gildeskålskolen

Bestemmelsen om elevpermisjoner står i opplæringslovens § 2-11:
«Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.» 
Permisjon er ikke en rettighet for den enkelte elev, og maksimal permisjonstid er to uker (dvs 10 skoledager). 

Eleven har ikke krav på å få erstattet den opplæringen som skjer i permisjonstiden.
 
Elever på ungdomstrinnet kan be om å få inntil 10 dager fravær, pr. skoleår, slettet fra vitnemålet jf. Forskrift for opplæringslovens §3-41: 
«For inntil 10 skoledager i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet: 

a) dokumentert fråvær som skyldas helsegrunnar 
b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11»
Dokumentert fravær vil si at eleven har fått innvilget permisjon eller leverer en legeerklæring. 

Elever kan kreve å få strøket dokumentert fravær som skyldes
helsegrunner etter tredje dag
kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag
innvilget permisjon fra første dag
Eleven kan kreve at skolen legger ved en begrunnelse på fraværet til vitnemål. 
 
Helserelatert fravær
Permisjonsreglementet skal ikke benyttes i forhold til helserelatert fravær.  I forhold til helserelatert fravær, (for eksempel legebesøk, tannlege eller lignende), skal foresatte melde skolen om dette så snart som mulig. Når skolen har mottatt melding om, eller dokumentasjon på helserelatert fravær, skal dette registreres som gyldig fravær.
 

Søknad om permisjon fra undervisning.

Bruk Søknadsskjema "Fri fra undervisning" under Selvbetjening i menyen til høyre for å søke permisjon. 
Søknad om permisjon skal være skolen i hende i god tid før permisjonsperioden. 

Kontaktlærer kan behandle søknader på inntil 3 dager.
Rektor behandler søknader på inntil 10 dager

Skolens avgjørelse om å innvilge eller avslå en søknad om permisjon er et enkeltvedtak. 
Dette innebærer bl.a. at foreldre/elev har rett til en begrunnelse og til å klage. Dersom elev/foreldre klager på et vedtak, sendes denne til skolen. Skolen oversender saken til kommunalsjef oppvekst, vedlagt informasjon om hvordan eleven stiller seg til permisjonssøknaden. Kommunalsjefen vurderer i samråd med skolen om vedtaket skal endres eller oversendes til klagebehandling hos Fylkesmannen i Nordland. 
 
For fravær av mer enn to ukers varighet, skrives eleven ut av skolen. Når og hvis eleven kommer tilbake, meldes han/hun inn igjen ved skolen på vanlig måte. 
 

Permisjoner utfra hensynet «forsvarlig» 

Er det forsvarlig at eleven får permisjon?

Skolen må først ta stilling til om det er forsvarlig at den aktuelle eleven får permisjon.  Det som er forsvarlig for en elev, kan være uforsvarlig for en annen. Momenter som ligger til grunn for vurdering:
Elevens faglige utvikling
Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
Elevens permisjonshistorikk
Hvordan planlagt opplæring vil bli kompensert fra foresattes side
 
Dersom skolen vurderer at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon for den aktuelle søkeren, skal søknaden avslås.
Kommunen ønsker en mer restriktiv holdning til om permisjon til ferie skal innvilges. Begrunnes søknaden med samvær med nær familie, kan det være et hensyn som veier tyngre enn et rent ferieopphold. 
Siden individuell behandling av søknadene kan føre til ulike avgjørelser, kan avgjørelsene av utenforstående bli oppfattet som forskjellsbehandling. Det er derfor viktig at momentene som ligger til grunn for avgjørelsen blir skikkelig begrunnet.
Dersom skolen vurderer at det er forsvarlig å innvilge permisjon for den aktuelle søkeren, skal skolen deretter vurdere om de generelle reglene åpner for å gi eleven permisjon eller ikke.
 

Generelle regler om permisjon

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser til og gjennomføring av:

 • Statlige kartleggingsprøver
 • Nasjonale prøver
 • Eksamener, muntlig og skriftlig
 • Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan
I tillegg:
 • Det gis ikke permisjon første skoleuke i forbindelse med skolestart; dette gjelder for alle klassetrinn
 • Det gis ikke permisjon for 10. trinn i vårhalvåret
 • Det gis ikke permisjon for gjøremål som kan utføres på dager/deler av dager som ikke er skoledager (eks. handleturer, frisør o.l.)
 • Normalt innvilges det ikke permisjon til ferie. Det kan likevel innvilges for svært korte perioder, eks. 1-2 dager i forbindelse med helg/skoleferie. Dersom det er særlig sterke grunner for det, kan det innvilges permisjon for lengre perioder.
 • Normalt innvilges permisjon til familiebegivenheter av svært sentral betydning for eleven, eks. dødsfall/begravelse/alvorlig sykdom/bryllup/dåp/konfirmasjon i nær familie. Permisjon etter denne bestemmelsen kan også gis i perioder der det er forberedelse/gjennomføring av prøver

Permisjon elever har krav på:

 • Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon. For å få slik helligdagsfri er det et krav at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden.

Vi kan innvilge permisjon for:

 • Spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter)
 • Idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå

Skolens oppfølging ved ugyldig fravær

Dersom elever blir borte fra skolen lengre tid enn innvilget permisjonstid – eller etter å ha fått avslag på permisjon, skal dette fraværet registreres som ugyldig fravær. 
For elever på ungdomsskolen kan ugyldig fravær gi nedsatt ordens- eller oppførselskarakter. 
Elever som ikke er gjort rede for etter to ukers ugyldig fravær, skrives ut av skolen. Utskriving etter to ukers ugyldig fravær gjelder også dersom skolen har grunn til å tro at eleven oppholder seg i utlandet.
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS