Permisjon for elever i grunnskole

 

Gildeskål kommune har forståelse for at foreldre kan anse det for ønskelig, og til tider også nødvendig, å søke permisjon for sine barn fra pliktig opplæring i grunnskolen – det være seg forskjøvet ferie, kortere opphold i utlandet eller annet tilsvarende.

Bruk Søknadsskjema "Fri fra undervisning" i menyen til høyre for å søke permisjon.

Gildeskål kommune anbefaler foreldre å utvise måtehold når det gjelder å ta barn ut av skolen. Skolens planer inneholder et omfattende lærestoff. Vi har tro på at foreldre tar opplæringsansvaret alvorlig, men erfaringsmessig vil selv korte fravær kunne gi elevene et betydelig mer arbeid i etterkant.

Skolefri kan innvilges for enkelttimer og for 1 dag av kontaktlærer. For flere dager skal søknad stiles til rektor. Rektor kan innvilge permisjon inntil 3 dager. Permisjon inntil 2 uker (10 undervisningsdager) videresendes til virksomhetsleder for Oppvekst og Kultur. Virksomhetsleder avgjør søknaden på anbefaling fra kontaktlærer/rektor ved skolen. Søknadsfrist: 14 dager før permisjonen begynner

Opplæringsloven: § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa. Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Elevene har ikke lovfestet rett til permisjon. Tvert imot sier loven at rektor før permisjonen innvilges, skal vurdere om det er forsvarlig å la eleven være borte fra skolen.

Til grunn for slik vurdering vil være: om eleven har hatt permisjon før, om eleven går glipp av viktig undervisning og/eller prøver, tentamen, eksamen (det blir absolutt ikke gitt permisjon ved skriftlig og muntlig eksamen), hvilke opplevelse eleven kan få i permisjonstida og hvilket utbytte hun/han kan få av dette.

Avslag på søknad om permisjon kan ankes til virksomhetsleder for Oppvekst og Kultur.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS