Pressemelding

Planer om hydrogenproduksjon i Gildeskål kommune

Gasnor og Sogn og Fjordane Energi har i samarbeid startet planlegging av en fabrikk for hydrogenproduksjon i Sundsfjord i Gildeskål kommune. Målet er å komme i posisjon til å levere hydrogen til ferjene på Vestfjorden fra neste kontraktsperiode. 

Gassproduksjon pressemelding

Flere lokasjonsmuligheter er vurdert, og vi har konkludert med at en etablering i Sundsfjord er mest hensiktsmessig – med tanke på kunne få etablert en konkurransedyktig leveringsløsning inn til Bodø. En slik etablering vil gi store ringvirkninger lokalt og i regionen, både under bygging og i driftsfasen.  Det forventes produksjon og distribusjon av gassen vil gi ca. 10-15 arbeidsplasser etter at en er kommet i drift.

- Både Gildeskål kommune og Helgeland Smolt har vist stor vilje til å få til denne etableringen ved å være positive til å omdisponere arealer og stille tomt til disposisjon for anlegget, sier Eilef Stange, adm.dir. i Gasnor.

Gildeskål kommunes næringsselskap, Sjøfossen Næringsutvikling (SNU), har aktivt bistått Gasnor med etablering av en avtale mellom partene.

- For oss vil en etablering, som bidrar til det grønne skiftet bety mye dersom Gasnor faktisk får avtalen på leveranse til Vestfjordsambandet og at det dermed blir etablert hydrogenproduksjon i Gildeskål, sier ordfører Bjørn Magne Pedersen om den mulige etableringen.

Hydrogenproduksjonen vil skje med elektrolyse av vann. I produksjonen av hydrogen vil det frigis betydelige mengder oksygen, som vil bli tilbudt til blant annet oppdrettsnæringen. Samlokaliseringen er derfor til nytte for både hydrogenanlegget og havbruksnæringen i Nordland. Overskuddsvarmen fra prosessen vil også bli tilbudt virksomheter i nærområdet.

- Tilgangen på tomteareal, elektrisk kraft og rent vann ble avgjørende, og samlokalisering mellom hydrogenproduksjon og smoltproduksjon synes å være en slagkraftig kombinasjon, sier Tore Laugsand, daglig leder i SNU.

For at anlegget skal bli realisert må vi vinne kontrakt med det ferjeselskapet som etter hvert utpekes til å drive ferjesambandet i kommende periode. Vi er avhengige av å få på plass nødvendige tillatelser til bygging og drift av anlegget, samt tilgang til nok kraft, og har startet de forberedelser som er nødvendige sier konsernsjef Johannes Rauboti i SFE som tror hydrogen vil spille en sentral rolle framover for å oppnå vesentlige klimautslipp til sjøs.

 

Oppstart av bygging vil være i 2023, med oppstart av hydrogen produksjon i 2025.

 

Om Gasnor AS: Gasnor er Norges ledende naturgasselskap og har levert gass til norske virksomheter siden 1994. Fra 2003 har Gasnor levert flytende naturgass (LNG) til industri og som drivstoff til et økende antall skip. Gasnor arbeider aktivt for å bidra til å nå nasjonale klima- og miljømål. Gasnor har i flere år levert biogass, og ønsker også å være ledende i arbeidet for andre løsninger med nullutslipp av klimagasser som hydrogen og fornybar LNG.

Om Sogn og Fjordane Energi AS: Sogn og Fjordane Energi (SFE) er ett av de store energiselskapene på Vestlandet. Selskapet har 250 ansatte, produserer årlig om lag 2 TWh kraft og har ansvar for 4000 km strømnett.  Med utvikling av fornybar energi og satsing innen elektrifisering bidrar SFE til klimamåla og en bærekraftig framtid.

Om Gildeskål kommune: Gildeskål kommune ligger på kysten rett sør for Bodø kommune i Nordland fylke. Kommunen har i overkant av 1.900 innbyggere. Gildeskål er en kommune med stor produksjon i marin sektor (smoltproduksjon, oppdrett av laks og lakseslakteri) og av vannkraft (ca 0,6 TWh).

 

Kontaktinfo;

Gasnor: Aksel Skjervheim, leder forretningsutvikling Gasnor, mobil 95868604

SFE: Johannes Rauboti, konsernsjef SFE, mobil 91645264

Gildeskål kommune: Ordfører Bjørn Magne Pedersen, mobil 97074094

Sjøfossen Næringsutvikling AS: Tore Laugsand, mobil 99254561

Last ned pressemeldingen som pdf-dokument her.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS