Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Psykisk helse og Rusomsorg

Beskrivelse

Psykisk helsearbeid i kommunen er et lavterskel tilbud rettet  mot mennesker med psykiske vansker og lidelser og konsekvenser av disse hos den enkelte, deres familier og nettverk.

Det kan være hjelp til å mestre psykiske plager gjennom samtaler med psykisk helsearbeider, støtte til å mestre dagliglivet, finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning. Søkeren kan ha behov for individuell plan.

Psykisk helsearbeid omfatter også arbeid på overordnet nivå; som forebygging av psykiske lidelser, opplysningsarbeid og annet arbeid for å motvirke stigmatisering og diskriminering.

Målgruppe

Personer som bor hjemme og har psykiske lidelser eller vansker.

Vilkår

Du må bo eller oppholde deg i kommunen. Det er ditt behov som er avgjørende for om du vil kunne motta tjenesten.

 

Lover og retningslinjer

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7 (Klage)

Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m.


Om søknadsprosessen

Tjenesten er et lavterskeltilbud, og du eller dine pårørende kan ta direkte kontakt med oss. Offentlig instanser kan søke via søknadsskjema. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt fra deg.

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet. 

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Kontaktopplysninger

Psykisk helsetjeneste og Rusomsorg

Inndyrveien 72

8140 Inndyr

 

Berith Anthonsen       tlf: 75760719  mobil: 950 29781

e- post: antber@gildeskal.kommune.no

 

Lars Wesvig     tlf: 75760717  mobil: 97054095                                                    

e-post: weslar@gildeskal.kommune.no

 

Tommy Westblikk tlf: 75760608    mobil: 981 04300

e-post: westom@gildeskal.kommune.no

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Annen informasjon

Tjenesten er gratis

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS