Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

ForsideRammeplan

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Rammeplan gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Rammeplanen ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1.mars 2006 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 2 syvende ledd. Endret med forskrift 10. januar 2011 nr. 51

Når det gjelder alle handlinger og bestemmelser som tas av myndigheter og organisajsoner skal hensynet til barnets beste være det grunnleggende fokus.

Rammeplanens mål er å gi styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet i barnehagene en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, barnehageeier og tilsynsmyndighet.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat.Sammen med innholdsbestemmelsen i barnehageloven § 2 gir rammeplanen nærmere regler for hva et barnehagetilbud skal innehold. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste.

Det norske samfunn er langt mere sammensatt enn tidligere. Det er mange måter å være norsk på. Det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen. Sosiale, etniske, kulturelle, religiøse, språklige og økonomske forskjeller gjør at barn kommer til barnehagen med ulike erfaringer. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsettninger, samtidig som hensynet til felleskapet skal ivaretas.

Du kan se hele Rammeplanen for barnehager HER.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS