Varsel om oppstart

Reguleringsendring Sørarnøy havn planID 201102

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsendring for Sørarnøy Havn. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 18.05.20

Hensikten med endringen er å regulere inn ny offentlig kai/industrikai, oppstillingsplass for trailere, servicebygg for trailersjåfører, venterom for passasjerer, parkeringsplass for ambulanse, og eventuelt lagerbygg for lenser mm.

Kai og utfylling_Sørarnøy havn

Endringsforslaget innebærer at regulert kai 3 flyttes sørvest, og at planområdet utvides i nord med et areal som er avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Planen er å ta ut masser fra utvidelsen av planområdet for utfylling i sjøen til utvidet kai, i størrelsesorden 35.000 m3. Massene kan også nyttes til utfylling av regulert område FKBI1.

Reguleringsendringen er i tråd med overordnet plan.

Når det gjelder forskrift om konsekvensutredninger, er vurderingene gjennomgått i eget dokument.

Planområdets totale areal er på ca. 175 daa.

Avgrensning_planområde

Spørsmål og eventuelle merknader til planarbeidet sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no eller til postadresse Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr innen 18.05.20. Marker henvendelse med 2020/227.

Vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger_Sørarnøy_havn

Planområde_Sørarnøy_havn

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS