Oversiktskart[1]

Høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Inndyr

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges reguleringsplan for gang- og sykkelveg Inndyr ut til offentlig ettersyn.

Planen omfatter en strekning på ca. 2 km, fra Flathaugen i nord til Oldervika i sør. Planens formål er å å bedre trafikksikkerheten gjennom Inndyr sentrum, særlig for barn og unge/skolevei.

Etablering av gang- og sykkelveg gjennom Inndyr er et viktig trafikksikkerhetstiltak og et viktig tiltak for å bedre mobilitet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper. I tillegg vil gang- og sykkelveg gjøre det mulig å realisere nye boligprosjekter nært Inndyr sentrum.

Gang- og sykkelvegen legges i hovedsak til vestsiden av fylkesvegen. Grunnen til dette er at denne løsningen gir minst negative konsekvenser for bl.a. berørte eiendommer, veikryssing og skjæring/fylling. 

Dokumenter i saken finner du her:

Planbeskrivelse.pdf

Planbestemmelser.pdf

Plankart 1 av 5.pdf

Plankart 2 av 5.pdf

Plankart 3 av 5.pdf

Plankart 4 av 5.pdf

Plankart 5 av 5.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

Trafikkanalyse.pdf

Naturmangfold notat.pdf

Landskapsbilde notat.pdf

Grunnforhold notat.pdf

Overordnet vann- og avløpsplan.pdf

Forurenset grunn notat.pdf

Åpent møte om reguleringsplanen: Tirsdag 21.02.23 kl. 18.00 på kommunehuset på Inndyr.

Det vil også være mulig å møte prosjektleder og vegplanlegger fra Henning Larsen AS, samt representant for Gildeskål kommune onsdag 22.02 på kommunehuset. Ta kontakt på mobil 99038112 for nærmere avtale.

Andre vegtegninger:

I tillegg til plandokumentene, er det utarbeidet vegtegninger (plan- og profiltegning), tegninger som viser frisikt ni avkjørsler, tegninger for håndtering av overvann (VA) og tegninger som viser hvilke eiendommer som må erverves (W-tegninger). Disse tegningene finner du her:

Plan- og profiltegning, Delstrekning 1 sør - vestsiden.pdf

Plan- og profiltegning, Delstrekning 2 sør - vestsiden.pdf

Plan- og profiltegning, Delstrekning 3 sør - vestsiden.pdf

Plan- og profiltegning, Delstrekning 4 nord - vestsiden.pdf

Plan- og profiltegning, Delstrekning 5 nord - vestsiden.pdf

Plan- og profiltegning, Delstrekning 6 nord - vestsiden.pdf

Oversiktstegning frisikt, Delstrekning 1 og 2.pdf

Oversiktstegning frisikt, Delstrekning 3.pdf

Oversiktstegning frisikt, Delstrekning 4, 5 og 6.pdf

VA-plan, Delstrekning 1 sør - vestsiden.pdf

VA-plan, Delstrekning 2 sør - vestsiden.pdf

VA-plan, Delstrekning 3 sør - vestsiden.pdf

VA-plan, Delstrekning 4 og 5 nord - vestsiden.pdf

VA-plan, Delstrekning 6 nord - vestsiden.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS