Planavgrensning_bilde

Varsel om oppstart

Reguleringsplan Solvikhaugen planID 202103

Gildeskå kommune har mottatt varsel om oppstart av planarbeid for Solvikhaugen, jf. plan- og bygningslovens § 12-8. Arbeidet utføres av Norconsult AS, på vegne av Solvikhaugen AS. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 27.08.2021.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kombinert formål bolig og fritidsbolig (herunder utleie av fritidsboliger) med tilhørende lekeareal, teknisk infrastruktur, naust samt småbåthavn med flytebrygge og molo.

Planarbeidet vurderes å utløse krav om konsekvensutredning uten planprogram (jf. § 8, herunder vedlegg II i konsekvensutredningsforskriften).

Eventuelle innspill til varsel om oppstart av detaljreguleringsplanarbeidet skal sendes skriftlig til Norconsult v/ Soia Rahasindrainy, Pb 234, 8001 BODØ eller på epost: soia.rahasindrainy@norconsult.com, innen 27.08.2021.  

For mer informasjon se dokumenter nedenfor

Varselbrev planoppstart

Planavgrensning

Referat oppstartsmøte

Vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger

Planinitiativ

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS