Bilde_planomr

Varsel om utvidelse av planområde

Gildeskål Kirkested, planID 201702

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles utvidelse av planarbeid for Gildeskål kirkested. Utvidelsen omhandler et mindre område i søndre del av planen med innlemmelse av sjøareal utenfor naustgruppen. Utvidelsen av planområdet vil legge til rette for etablering av flytebrygger utenfor naustgruppen. Høringsfrist 25.10.2019.

 

2019-09-25
Kjørøyhaugen_199x150

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Kjørøyhaugen med småbåthavn- Sandvika planID 201806

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn- Sandvika ut på høring og offentlig ettersyn. Planen ble behandlet i Plan og eiendomsutvalget 17.09.19. Høringsfristen er satt til 04.11.19.

2019-09-20

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en detaljert plan med tilhørende bestemmelser som regulerer bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, i bestemte områder i kommune.  Dette er en plan som setter grense for hvor mye areal som kan brukes. Berører blant annet byggegrunn, friareal, lekeplasser, trafikkareal , jord og skogbruk. Planen angir også formål , utnyttelsesgrad , høyder m.v.

Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdeavklaringer av arealbruken. I Gildeskål kommune har vi ingen områdereguleringsplan, bare detaljreguleringsplaner. Private aktører har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Reguleringsplan gir rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, eventuelt ekspropriasjon. Bestemmelsene om reguleringsplan finnes i plan- og bygningsloven kap. 12.

2019-07-31
annonse_oppstart_bilde

OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR OPPDRETTSANLEGG PÅ LAND FEØYA

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for eiendom gnr./bnr.: 84/2 i Gildeskål kommune.

2017-10-25
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS