Reguleringsplaner

En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Planen gjelder normalt sett fra kommunestyrets vedtak. En reguleringsplan er grunnlag for ekspropriasjon. Dersom et bygge- og anleggstiltak er fremmet i et privat reguleringsplanforslag, og ikke satt i gang senest ti år etter at planen er vedtatt, skal kommunen før avgjørelse av byggesøknad for nye utbyggingsområder etter planen, påse at planen i nødvendig grad er oppdatert. Reguleringsplaner kan utarbeides som områderegulering eller detaljregulering.

Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. Områderegulering utarbeides av kommunen.

Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget. Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer.

Plan- og bygningsloven § 12-1, 12-2, 12-3, 12-4.

2019-07-31
IMG_1699

Digitalt folkemøte angående

Detaljreguleringsplan for Sørarnøy havn

Vi inviterer til digitalt folkemøte torsdag 29.april kl. 18.30-20.30. Møtet avholdes via Teams. Det vil også bli lagt til rette for å følge teamsmøtet fra Arnøy Brygge. Meld deg på innen 27.april.

2021-04-19
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS