Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en detaljert plan med tilhørende bestemmelser som regulerer bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, i bestemte områder i kommune.  Dette er en plan som setter grense for hvor mye areal som kan brukes. Berører blant annet byggegrunn, friareal, lekeplasser, trafikkareal , jord og skogbruk. Planen angir også formål , utnyttelsesgrad , høyder m.v.

Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdeavklaringer av arealbruken. I Gildeskål kommune har vi ingen områdereguleringsplan, bare detaljreguleringsplaner. Private aktører har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Reguleringsplan gir rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, eventuelt ekspropriasjon. Bestemmelsene om reguleringsplan finnes i plan- og bygningsloven kap. 12.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS