Høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplanforslag Gildeskål kirkested, planID 201702

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Gildeskål kirkested ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 12.06.20.

Kirkested_bilde

 

Kort om planen

Gildeskål kirkested er et område som er svært rikt på kulturhistorie, og skiller seg ut som et område med stort potensiale for utvikling til et fyrtårn for reiselivet i kommunen. 

Formålet med revideringen av reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av Gildeskål kirkested som et helhetlig reiselivsprodukt; turist- og pilegrimsattraksjon, bosted og arena for formidling av kultur og historie. Herunder gjelder realisering av nytt museumsbygg og rekonstruksjon av jernalderhus. Samtidig skal vern og forvaltning av kulturminner og kulturlandskap ivaretas. I tillegg har det vært ønskelig å bedre trafikksikkerheten med ny avkjørsel fra Fv 838.

Plan og eiendomsutvalget førstegangsbehandlet 21.04.20 reguleringsplanforslag for Gildeskål kirkested, og vedtok at planforslaget skulle sendes på høring og offentlig ettersyn. 

Høringsfrist

Spørsmål og eventuelle merknader til planarbeidet sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no eller til postadresse Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr innen 12.06.2020. Marker henvendelse med saksnummer 2016/569.

Vedlegg i saken

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Særutskrift_vedtak

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS