Høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplanforslag Sørarnøy havn, planID 202001

I henhold til plan og bygningsloven §  5-2 og § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Sørarnøy havn ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 29.08.21.

Illustrasjon Sørarnøy havn.jpg

 

Kort om planen

Hensikten med reguleringsendringen er å regulere inn ny offentlig kai/industrikai, ny plassering av flytebrygge for hurtigbåt, oppstillingsplass for trailere, servicebygg for trailersjåfører, venterom for passasjerer, parkeringsplass for ambulanse, lagerbygg med lenser mm.

Det planlegges tatt ut masser innenfor planområdet for utfylling i sjø til den planlagte industrikaien. Planområdet er på ca. 161 daa.

Plan og eiendomsutvalget førstegangsbehandlet 23.06.21 reguleringsplanforslag for Sørarnøy havn, og vedtok at planforslaget skulle sendes på høring og offentlig ettersyn. 

Høringsfrist

Spørsmål og eventuelle merknader til planarbeidet sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no eller til postadresse Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr innen 29.08.2021. Marker henvendelse med saksnummer 2020/277.

3D-modell

I prosessen er det utarbeidet en 3D-modell for Sørarnøy havn, hvor man kan bevege seg rundt i tiltaksområdet gjennom følgende lenker:
Trinn 1 - https://autode.sk/3dLnaqv
Trinn 2 - https://autode.sk/3jOeG5R
Trinn 3 - https://autode.sk/3yj2ZYS

 f 83VM 5YZ 3 cvAAAAAElFTkSuQmCC

 

Vedlegg i saken

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Illustrasjonsmateriale

Vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger

ROS- analyse

Særutskrift vedtak plan og eiendomsutvalget

 

2021-09-02 Vivian Birkeland