Varsel om oppstart

Revidering av reguleringsplan for Skauvoll og Skauvolløya


I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsendring for detaljreguleringsplan for Skauvoll og Skaugvolløya, planID 202102, og planID 202101.. 
Frist for innspill til planarbeidet er satt til 04.06.21. 

Gildeskål kommune varsler på vegne av Byggsøk Norge AS om oppstart av planarbeid. 

Hensikten med planarbeidet er å utvikle Skaugvoll camping for å legge til rette for fritidsboliger. Området vest for kro vil utvikles til sjøhus i kombinasjon med hyttetomter. Området ved kro skal videreføres som campingplass, samt noen områder med hyttetomter.

Reguleringsendringen er i tråd med overdnet plan, og er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning.

w 8hQwKA 9FiO 6AAAAABJRU 5ErkJggg==

Det tas i hovedsak sikte på endring av gnr. 21, bnr. 107, som har et areal på ca. 36,3 dekar. 

Spørsmål og eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 04.06.21 til post@byggsoknorge.no med kopi til postmottak@gildeskal.kommune.no eller til postadresse Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr. Marker henvendelse med saksnummer 2021/217.

Kunngjøring- Oppstart av planarbeid

Referat fra oppstartsmøte

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS