Korona

Særreglene for Salten og Bodø er opphevet

Etter anbefaling fra kommunene i Salten og Statsforvalteren i Nordland har regjeringen vedtatt at de særskilte reglene etter kapittel 5a og 5c avvikles fra 12.4.2021.  

Det betyr at fra 12.4. 2021 er det de nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder.

 

Regjeringen har lagt denne planen for gradvis gjenåpnning.

YKD 0wYzOvrPPAAMMMMAAAwwwEAMZHri 82gVMBmYMpA 2WQdYzWctVrgwwwAADDDCw 0sDKpZVYX EYYIABBhhggAEGGGCAgT 4DiqEXDQYYYIABBhhggAEGGGDguAEAjgPwytL 3yiJLWTLAAAMMMMAAAwxsNaAYKoYMMMAAAwwwwAADDDDAwHEDABwHsPVFw 95e 4xhggAEGGGCAAQYY 6DOgGCqGDDDAAAMMMMAAAwwwwMBxAwAcB CVpe VRZayZIABBhhggAEGGNhqQDFUDBlggAEGGGCAAQYYYICB 4wYAOA 5g 64uGvb 3GMcAAAwwwwAADDDDQZ 0AxVAwZYIABBhhggAEGGGCAgeMGADgOwCtL 3yuLLGXJAAMMMMAAAwwwsNWAYqgYMsAAAwwwwAADDDDAAAPHDQBwHMDWFw 17e 41jgAEGGGCAAQYYYKDPgGKoGDLAAAMMMMAAAwwwwAADxw 0AcByAV 5a VxZZypIBBhhggAEGGGBgqwHFUDFkgAEGGGCAAQYYYIABBo 4bAOA 4gK 0vGvb 2GscAAwwwwAADDDDAQJ 8BxVAxZIABBhhggAEGGGCAAQaOGwDgOACvLH 2vLLKUJQMMMMAAAwwwwMBWA 4qhYsgAAwwwwAADDDDAAAMMHDcAwHEAW 1807O 01jgEGGGCAAQYYYICBPgOKoWLIAAMMMMAAAwwwwAADDBw 3AMBxAF 5Z l 5ZZClLBhhggAEGGGCAga 0GFEPFkAEGGGCAAQYYYIABBhg 4bgCA 4wC 2vmjY 22scAwwwwAADDDDAAAN 9BhRDxZABBhhggAEGGGCAAQYYOG 4AgOMAvLL 0vbLIUpYMMMAAAwwwwAADWw 0ohoohAwwwwAADDDDAAAMMMHDcAADHAWx 90bC 31zgGGGCAAQYYYIABBvoMKIaKIQMMMMAAAwwwwAADDDBw 3AAAxwF 4Zel 7ZZGlLBlggAEGGGCAAQa 2GlAMFUMGGGCAAQYYYIABBhhg 4LgBAI 4D 2PqiYW vcQwwwAADDDDAAAMMtBn 4A 117NcdTN KuAAAAAElFTkSuQmCC

 

2021-06-09 Petter Kjærnes