Kommunal planlegging

Planlegging i kommunene skal samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen. Kravene om en bærekraftig utvikling og demokrati viser behovet for kommuneplanen som strategisk plan for langsiktig utvikling av kommunen, både som samfunn og organisasjon. Planlegging etter plan- og bygningsloven skal samordne den offentlige innsatsen mellom forvaltningsnivå, sektorer og næringer. Tilrettelegging for mer effektiv og brukerrettet planlegging er et sentralt mål. 

Bruk menyvalgene til venstre eller under for å se Kunnskapsgrunnlag, Kommuneplanens samfunns- og arealdel samt andre viktige plandokumenter.

2019-07-31
Bilde_planomr

Varsel om utvidelse av planområde

Gildeskål Kirkested, planID 201702

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles utvidelse av planarbeid for Gildeskål kirkested. Utvidelsen omhandler et mindre område i søndre del av planen med innlemmelse av sjøareal utenfor naustgruppen. Utvidelsen av planområdet vil legge til rette for etablering av flytebrygger utenfor naustgruppen. Høringsfrist 25.10.2019.

 

2019-09-25
Kjørøyhaugen_199x150

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Kjørøyhaugen med småbåthavn- Sandvika planID 201806

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn- Sandvika ut på høring og offentlig ettersyn. Planen ble behandlet i Plan og eiendomsutvalget 17.09.19. Høringsfristen er satt til 04.11.19.

2019-09-20
Bilde_trafikksikkerhetsplan

Innspill ønskes til trafikksikkerhetsplan

I forbindelse med den årlige rulleringen av trafikksikkerhetsplanen for Gildeskål kommune ber vi om tilbakemelding på hvilke tiltak dere ønsker satt opp på handlingsplanen for neste periode. Fristen for innspill var 23.september 2019.

2019-08-27
Solvikhaugen_bilde

Melding om vedtak

Mindre reguleringsendring Solvikhaugen II, PlanID 201506

Kommunestyret behandlet og vedtok i møte 26.06.19 sak 2019/37 forslaget til mindre vesentlig reguleringsendring for Solvikhaugen II, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.

2019-07-29
Moan_Steinbrudd_bilde

Melding om vedtak

Reguleringsplan for Moan Steinbrudd, PlanID 201301

Kommunestyret behandlet i møte 15.05.19 sak 2015/1643 forslaget til reguleringsplan for Moan Steinbrudd, og har i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt reguleringsplan for steinbrudd Moan med de endringer som har framkommet av krav fra overordnede myndigheter.

2019-07-29
Stabbursvingen

Melding om vedtak

Reguleringsplanforslag for Stabburssvingen, planid 201507

Kommunestyret behandlet i møte 14.03.19 sak 2018/509 forslaget til detaljreguleringsplan for Stabbursvingen, og har i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt større reguleringsendring for Stabbursvingen.

2019-05-10
Forstørrelsesglass_200x150

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 legges følgende planforslag for Stabbursvingen og Moan steinbrudd ut på høring og offentlig ettersyn. Planene ble behandlet av plan- og eiendomsutvalget den 13.11.2018 hvor Rådmannens forslag til å sende planene ut på høring ble enstemmig vedtatt.

2018-11-28
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS