Regnskapet for 2016: 8 mill. i pluss

Takk til alle medarbeidere!

- Vi kan være stolte! Med dette resultatet og det budsjettet vi har for 2017 har vi tatt de første viktige skrittene for å sikre at vi har økonomi til å levere de tjenestene vi skal til innbyggerne i Gildeskål i årene fremover, sier rådmann Helge D. Akerhaugen.

AN 11 Mar. 02 09.33[1].pngKommunens regnskap viser et netto driftsresultat på 8 mnok. Dette er et resultat på 3,3%. Fylkesmannen krever et netto driftsresultat på minst 1,75% for å karakterisere kommunens økonomi som sunn økonomi. Resultatet i 2015 var -7,8 mnok. Så i 2016 har vi gjort en resultatforbedring på mer enn 15 mnok. Vi kan etter dette trygt si at Gildeskål kommune nå har sunn økonomi. Men det var også nødvendig. I 2015 finansierte vi driften, altså faste kostnader, i stor grad med variable inntekter og det er risikosport. Rådmannen har tatt opp dette gang på gang siden 2013 i budsjetter og årsmeldinger.

Årsaken til resultatet er flere. Vi har blant annet høyere skatteinntekter, rammetilskudd og andre overføringer enn året før. Disse økte inntektene utgjør grovt sett resultatet. Det betyr at uten våre dyktige ansatte, som hver på sitt hvis, har utført arbeidet sitt hver eneste dag i tråd med de budsjetter de har hatt, så hadde ikke dette blitt så bra. Vi hadde ikke klart å snu den negative utviklingen vi var inne i. Det at alle ansatte bidrar, alle som en, til å holde de rammene politikken har gitt, er det som skaper den forutsigbarheten vi trenger for årene som kommer. Hadde ikke disse ekstra inntektene kommet ville vi nok klart oss, men da uten muligheten for å spare til fremtiden slik vi kan nå.
Vi budsjetterte med 0 i resultat for 2016 og dette var blant annet finansiert ved bruk av 12 mnok fra fond. Med årets resultat bruker vi bare 4 mnok fra fond og det er 8 mnok mindre enn budsjettert. Resultatet bidrar derfor til isteden å bygge opp fond. Det å ha fond, som nå er på 15,8 mnok,  gjør oss i stand til å sette inn tiltak der det trengs og når det trengs. Det er en god situasjon å være i for en kommune. Driften kan gå som planlagt og uforutsette hendelser kan håndteres. Mange kommuner, også i vårt eget nærområdet, er langt fra en slik situasjon.

Regnskapet er nå sendt til revisjon, men vi regner ikke med at det skal gi vesentlige endringer.

2017-03-02 Petter Kjærnes