Bilde av snekker

Tilskudd for etablering av nye utleieenheter i eksisterende boliger

Etter vedtak i kommunestyret kan det gis boligtilskudd for bygging av nye utleieenheter i eksisterende boliger. Formålet med boligtilskuddet er å stimulere til bygging av nye boliger og utleieenheter i Gildeskål kommune.

Etter at kommunestyret i mars 2023 vedtok retningslinjer til private som bygger bolig i Gildeskål kommune, er det nå også mulig å søke tilskudd til bygging av nye utleieenheter i eksisterende boliger.

I møte 22.06.2023 vedtok kommunestyret disse retningslinjene for tilskudd til bygging av nye utleieenheter i eksisterende boliger:

  1. Det tildeles kommunalt boligtilskudd på 100.000,- til privatpersoner som etablerer ny utleieenhet i eksisterende bolig. Utleieenheten må være større enn 30 m2. Tilskuddet gjelder ikke oppgradering eller vedlikehold av eksisterende utleieenhet.
  2. Ved etablering av flere utleieenheter i eksisterende bolig, gis det et tilskudd per utleieenhet.
  3. Tilskuddet utbetales eier av boligen. Det er et vilkår at eier er folkeregistrert som bosatt på eiendommen når tilskuddet utbetales.
  4. Det stilles krav om 10 års botid etter etablering av utleieenhet. Tilskuddet avskrives med 10 % årlig. Dersom boligen selges / overdras skal den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet, betales tilbake til kommunen. Boligtilskudd skal tinglyses med pant i bolig
  5. Kommunalt boligtilskudd kan først utbetales når ferdigattest foreligger. Søknad om utbetaling av tilskudd må sendes innen 1 år etter at ferdigattest er gitt.
  6. Ordningen gjelder utleieenheter i helårsboliger i hele kommunen. Fritidsboliger omfattes ikke av ordningen.

Dersom du vil søke tilskudd, ta kontakt med vårt servicetorg.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS