sikring av samisk bygg

Tilskudd til samisk kulturminnevern

Sametinget utlyser tilskudd til:

  • Automatisk freda samiske kulturminner i privat eie, med søknadsfrist 1. november 2023
  • Tiltak innen pitesamisk bygningsvern, med søknadsfrist 31. oktober 2023

Utlysning av tilskudd for 202   

Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer  

Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger. 
Hva kan du søke om: Du kan søke om tilskudd til istandsetting og vedlikeholdstiltak.

Les mer her: Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie - Riksantikvaren

Søknad sendes innen 1. november 2023 gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index

 

Sametinget lyste tidligere i høst ut ekstraordinære midler til tiltak innen pitesamisk bygningsvern. 
Det kan søkes tilskudd til:

  • Registrering og dokumentasjon av bygninger og kulturmiljø med bygninger, knyttet til pitesamiske kultur. 
  • Innsamling og dokumentasjon av tradisjonskunnskap og kunnskapsoverføring knyttet til pitesamiske bygninger og bygningstradisjon. 
  • Utarbeide tilstandsvurderinger og istandsettingsplaner for freda og verneverdige bygninger i pitesamisk område. 
  • Strakstiltak for sikring av freda og verneverdige bygninger og påbegynne eller videreføre istandsettingsprosjekt etter godkjente planer. 

Søknadsfristen er forlenget til den 31. oktober 2023. 
Nærmere informasjon finnes på Tilskudd til samisk kulturminnevern - Sametinget

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS